A NAGYHÉT RENDJE

VIRÁGVASÁRNAP (április 9.)
Minden szentmise barkaszenteléssel kezdődik Jézus Jeruzsálemi bevonulásának az emlékére.
10h Barkaszentelés az Epreskerti Kálvárián, majd ágak és ruhák leterítése, körmenet a templomhoz ahol ünnepi szentmise lesz énekes passióval
NAGYCSÜTÖRTÖK (április 13.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma) - gyóntatás.
10h Krizma szentelési szentmise a Szent István Bazilikában. Ma a 12 órás Rosa Mistica mise elmarad.
18h Ünnepélyes szentmise az Utolsó vacsora emlékére.
19.30-20h Lamentáció, Jeremiás siralmai.
NAGYPÉNTEK (április 14.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma) - gyóntatás.
14.30 Rózsafüzér
15h Keresztút Jézus kereszthalálának órájában.
18h Főistentisztelet az Úr szenvedésének emlékére („csonkamise”). Passió, nagy egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás. Utána Lamentáció.
NAGYSZOMBAT (április 15.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma) - gyóntatás.
8-18h Szentsír látogatás.
HÚSVÉT ÉJSZAKÁJA (április 15. szombat)
19.30 Húsvéti vigília. Tűzszentelés, gyertyagyújtás, Exsultet, olvasmányok, a Dicsőség és az Allelúja visszaadása, a keresztségi fogadalom megújítása, szentmise, körmenet.
HÚSVÉT VASÁRNAPJA (április 16.)
7.30, 10, 18h Szentmisék, utána ételszentelés.
HÚSVÉTHÉTFŐ (április 17.)
10h Ünnepi szentmise.
Szír költő ima-verse

Szerető Anyánk, Szűz Mária,
Az egek gyönyörű, tiszta hangja.
Légy az elesettekkel, légy számukra segítő kéz és reménység.
Légy a gyengékkel, légy számukra ölelő kar és menedék.
Légy a betegekkel, légy nekik balzsam és gyógyulás.
Légy az éhezőkkel, légy számukra kenyér és víz.
Szerető Anyánk, Szűz Mária,
Ki hatalmas, kegyes és bőkezű vagy.
Légy a kitaszítottakkal, légy számukra az otthon és a haza.
Légy a menekültekkel, légy nekik fény és útmutatás.
Légy a keleten élő testvéreinkkel, légy nekik védőbástya,
légy számukra a túlélés.
Szerető Anyánk, Szűz Mária,
Hozzád fordulunk,
Aki megszánsz, meghallgatsz, válaszolsz könyörgésünkre.
Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete

A héten, március 1-jén hamvazószerda. Reggel 7 és este 6 órakor lesz szentmise. A szentmisében lesz a hamu megáldása és hamvaszkodás. Aki nem tud részt venni ezen a szentmisén, az a vasárnapi szentmisék végén hamvaszkodhat.
Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára

A katolikus iskolák javára gyűjtenek Magyarország összes katolikus templomában február 26-án, a hónap utolsó vasárnapján. Az adakozás évről évre bizonyítja, hogy milyen sokan szívükön viselik egyházunk oktatási-nevelési szolgálatának támogatását.
A 289 katolikus oktatási intézmény 636 intézményegységgel van jelen a magyar köznevelésben. Az idei tanévben 143 óvodát, 232 általános iskolát, 92 gimnáziumot, 29 szakközépiskolát, 51 szakgimnáziumot, 55 kollégiumot és 34 alapfokú művészeti iskolát tart fönn 16 egyházmegye, 27 szerzetesrend és három egyéb egyházi szervezet.
A Magyar Katolikus Egyház a 2016/2017-es tanévben összesen 125 199 fiatal oktatásáról gondoskodik 11 894 pedagógus közreműködésével.
Ferenc pápa üzenete a betegek XXV. világnapjára
2017. február 11.

Csodálat Isten tettei iránt:
„Nagyot tett velem a Hatalmas…” (Lk 1,49)

Kedves Testvérek!

Február 11-én fogjuk ünnepelni az egész Egyházban, és legfőképpen Lourdes-ban a Betegek XXV. Világnapját, amelynek ez a témája: Csodálat Isten tettei iránt: „Nagyot művelt velem a Hatalmas…” (Lk 1,49). Ez a világnap, amelyet elődöm Szent II. János Pál pápa vezetett be 1992-ben s először 1993. február 11-én éppen Lourdes-ban ünnepeltek, különleges alkalmat jelent, amely felhívja a figyelmünket a betegek, és tágabb értelemben a szenvedők helyzetére. Ugyanakkor arra is emlékezteti az értük munkálkodókat: a családtagokat, egészségügyi dolgozókat és önkénteseket, hogy adjanak hálát az Úrtól kapott hivatásukért, hogy beteg embertársaik mellett lehetnek. Ez az évforduló továbbá megújítja az Egyház lelki erejét, hogy mindig a lehető legjobban végezze a legszegényebbek, a betegek, a szenvedők, a kirekesztettek és elfeledettek szolgálatát (vö. II. János Pál, Dolentium hominum motu proprio, 1985. február 11., 1), amely küldetésének alapvető része. Azok az imaalkalmak, szentmisék, a betegek kenetének kiszolgáltatása, a betegekkel való megosztások, a bioetikai és pasztorálteológiai témákról szóló előadások, amelyek ezekben a napokban Lourdes-ban zajlanak majd, nyilvánvalóan újabb fontos hozzájárulást jelentenek majd ehhez a szolgálathoz.

Lélekben már most ott vagyok Massabielle Grottájánál, a Szeplőtelen Szűz szobra előtt, ahol nagy dolgokat tett a Hatalmas az emberiség megváltásáért. Szeretném kifejezni közelségemet irántatok, testvéreim, akik a szenvedés tapasztalatában éltek, valamint családjaitok iránt is. Ugyanakkor nagyra becsülöm mindenkinek a munkáját, aki szakértelemmel, felelősséggel és odaadással dolgozik szenvedésetek enyhítéséért, gyógyulásotokért, mindennapos jólétetekért a világ valamennyi egészségügyi intézményében különféle beosztásban. Arra szeretnélek bátorítani valamennyiőtöket, betegek, szenvedők, orvosok, ápolók, családtagok, önkéntesek, hogy lássátok meg Máriában, a betegek gyógyítójában Isten gyengéd szeretetének biztosítékát, amellyel minden ember felé fordul, ugyanakkor vegyétek észre, hogy ő az Isten akaratára hagyatkozás példája is. Találjátok meg mindig az Isten Igéje és a szentségek által táplált hitben azt az erőt, hogy szeretni tudjátok Istent és embertársaitokat a betegség tapasztalatában is.

Mint Szent Bernadettre, miránk is letekint Mária. A szerény Lourdes-i leány elbeszéli, hogy a Szent Szűz, akit ő „Szép Asszony”-nak nevezett úgy tekintett rá, mint emberi személyre. Ezek az egyszerű szavak a kapcsolat teljességét írják le. A szegény, írástudatlan és beteg Bernadett azt érzi, hogy Mária emberi személyként tekint rá. A Szép Asszony nagy tisztelettel, nem leereszkedően beszél hozzá. Ez arra emlékeztet minket, hogy minden beteg emberi lény, és mindig az is marad, s így kell felé fordulni. A betegek éppúgy, mint a bármilyen súlyos fogyatékkal élő személyek elidegeníthetetlen méltósággal és élethivatással rendelkeznek, soha nem válnak puszta tárgyakká, még akkor sem, ha alkalmanként csak passzívnak tűnhetnek, de valójában soha nincs így.

Bernadett, miután a Grottában járt, az imádságnak köszönhetően a maga esendőségéből támasszá válik mások számára. A szeretetnek hála képessé válik rá, hogy gazdagítsa felebarátait, és főként felajánlja életét az emberiség üdvösségéért. Az a tény, hogy a Szép Asszony azt kéri tőle: imádkozzon a bűnösökért, emlékezetünkbe idézi, hogy a betegek és szenvedők nem csupán a meggyógyulásuk vágyát hordozzák, hanem azt is, hogy keresztényként éljék életüket egészen addig, hogy Krisztus hiteles misszionárius tanítványaiként odaadják azt. Mária azt a hivatást adja Bernadettnek, hogy a betegeket szolgálja és arra hívja meg, hogy a Szeretet Szerzetesnője legyen. Ő ezt a hivatást olyan mértékben megvalósította, hogy példájára feltekinthet minden egészségügyi dolgozó. Kérjük tehát a Szeplőtelen Fogantatástól azt a kegyelmet, hogy mindig úgy tudjunk minden beteg felé fordulni, mint emberi személyhez, akinek természetesen szüksége van fizikai segítségre, alkalmasint a legelemibbekre is, de magában hordozza a maga ajándékát, amit meg szeretne osztani másokkal.

Máriának, a szomorúak vigasztalójának tekintete ráragyog az Egyház arcára, amint nap mint nap a betegekért és szenvedőkért tevékenykedik. Az Egyház szenvedők és betegek között végzett szolgálatának értékes gyümölcsei okot adnak rá, hogy hálát adjunk Urunknak, Jézusnak, aki társunkul szegődött, az Atya akaratának engedelmeskedve egészen a kereszthalálig, hogy üdvözítse az emberiséget. Krisztusnak, Isten Szűz Máriától született Fiának szolidaritása megjeleníti számunkra Isten irgalmas mindenhatóságát, amely megmutatkozik életünkben, főként, amikor törékenyek, sebzettek, megalázottak, kirekesztettek, szenvedők vagyunk, és a remény erejét adja nekünk, amellyel segít újra talpra állnunk és támogat.

Az emberség és hit e gazdagsága nem mehet veszendőbe, hanem segítenie kell bennünket, hogy szembenézzünk emberi gyengeségeinkkel és ugyanakkor azokkal a kihívásokkal is, amelyekkel az egészségügy és a technológia területén kell megbirkóznunk. A Betegek Világnapja alkalmából új lendületet kell vennünk, hogy mi is hozzájáruljunk az élet, az egészség, a környezet iránti tisztelet terjedéséhez. Újult erővel kell küzdenünk az emberek épségéért és méltóságáért azáltal is, hogy a megfelelő alapállást képviseljük a bioetikai kérdésekben, a gyengébbek védelmében és a környezettudatosságban.

A Betegek XXV. Világnapja alkalmából ismételten szeretném kifejezni, hogy imáimmal és bátorításommal az orvosok, az ápolók, az önkéntesek és a betegek és rászorulók szolgálatát végző szerzetesek mellett állok. Imádkozom az egyházi és civil intézményekért, amelyek ezen a területen fejtik ki tevékenységüket és mindazokért a családokért, akik szeretettel gondozzák beteg hozzátartozóikat. Mindnyájuknak azt kívánom, mindig legyenek Isten jelenlétének és szeretetének örömteli jelei Isten számos barátja fényes példájának nyomában járva, akik közül hadd említsem itt meg Istenes Szent Jánost és Lellisi Szent Kamillt, a kórházak és az egészségügyi dolgozók védőszentjeit, és Szent Kalkuttai Teréz anyát, Isten gondoskodó szeretetének hírnökét.

Kedves Testvéreim, ti mind, betegek, egészségügyi dolgozók és önkéntesek, forduljunk együtt imában Szűz Máriához, hogy anyai közbenjárásával támogassa és kísérje hitünket és érje el Fiánál, Krisztusnál, hogy elnyerjük a reményt a gyógyulás és egészség útján járva, a testvériség és felelősség érzését, elkötelezettek legyünk az átfogó emberi fejlődés iránt, és átérezzük a hála örömét minden alkalommal, amikor hűségét és irgalmát megcsodálhatjuk.

Ó Mária, Édesanyánk,
aki Krisztusban mindnyájunkat gyermekedként fogadsz,
támogasd szívünk bizakodó várakozását,
segíts minket betegségeinkben és szenvedéseinkben,
vezess minket Krisztushoz, aki a Te fiad és a mi testvérünk,
és add, hogy rá tudjuk bízni magunkat az Atyára, aki nagy dolgokat visz végbe.

Mindnyájatokat biztosítalak folyamatos imáimról, és szívből adom rátok apostoli áldásomat.

Kelt, 2016. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén

FERENCJanuár 20-án, pénteken éjfél előtt néhány perccel a Szinyei Gimnázium síelésből hazatérőben lévő tanulóit, tanárait és kísérőiket szörnyű baleset érte Olaszországban.
Uram, adj nekik örök nyugodalmat, az itt maradottaknak pedig a vigasztalás ajándékát. Amen.

Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül október hónapban a Katolikus Kulturális Hetek programsorozat. A rendezvénnyel, amelynek idei mottója a „Család a művészetben” a Püspöki Konferencia a család értékeire kívánja felhívni a figyelmet. Plébániánk is helyet ad egy eseménynek.


Október 18-án a 10 órai szentmise után a Szondi utcai Szent Család templomban (1064 Szondi u. 67.) a „Szent Család a művészetben” címmel kiállítás nyílik.


Forrás: uj.katolikus.hu


GYŰJTÉST HIRDET A KARITÁSZ
A FÖLDRENGÉS SÚJTOTTA NEPÁL MEGSEGÍTÉSÉRE

Az utóbbi több mint 80 év legnagyobb, 7,9-es erősségű földrengése rázta meg Nepált. A halottak és sebesültek száma már több ezer és napról napra nő. Százezrek kényszerültek sátortáborokba és komoly nehézséget okoz az ivóvíz és az élelmiszerek biztosítása. A súlyos helyzetet a rossz higiéniai körülmények tovább nehezítik. Ferenc pápa testvéri szolidaritást sürgetett a katasztrófa sújtotta emberek megsegítése érdekében. A Caritas Nepál a katasztrófa kezdetétől segíti az áldozatokat. Bekapcsolódva a Nemzetközi Karitász munkájába, a Katolikus Karitász gyűjtést hirdet az áldozatok megsegítéséért.

A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal támogatják a Karitász Nepálban végzett munkáját.

Elkülönített bankszámlán is várjuk az adományokat:

Katolikus Karitász
Raiffeisen Bank Zrt. 12011148-00124534-00900004
A közlemény rovatba kérjük beírni: „Nepál”

Külföldről:
Raiffeisen Bank Zrt.
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
IBAN: HU85 1201 1148 0012 4534 0090 0004

Segítsen, hogy segíthessünk!

Katolikus Karitász

Vasárnapi zsolozsma

Minden vasárnap fél tízkor reggeli zsolozsmát, laudest imádkozunk. Várunk rá mindenkit, hogy együtt imádkozva készüljünk a szentmisére.A NAGYHÉT RENDJE

VIRÁGVASÁRNAP (március 29.)
Minden szentmise barkaszenteléssel kezdődik Jézus Jeruzsálemi bevonulásának az emlékére.
10h Barkaszentelés az Epreskerti Kálvárián, majd ágak és ruhák leterítése, körmenet a templomhoz ahol ünnepi szentmise lesz énekes passióval
NAGYCSÜTÖRTÖK (április 2.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma) - gyóntatás.
18h Ünnepélyes szentmise az Utolsó vacsora emlékére.
19.30-20h Lamentáció, Jeremiás siralmai.
NAGYPÉNTEK (április 3.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma) - gyóntatás.
14.30 Rózsafüzér
15h Keresztút Jézus kereszthalálának órájában.
18h Főistentisztelet az Úr szenvedésének emlékére („csonkamise”). Passió, nagy egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás. Utána Lamentáció.
NAGYSZOMBAT (április 4.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma) - gyóntatás.
8-19h Szentsír látogatás.
HÚSVÉT ÉJSZAKÁJA (április 4. szombat)
19.30 Húsvéti vigília. Tűzszentelés, gyertyagyújtás, Exsultet, olvasmányok, a Dicsőség és az Allelúja visszaadása, a keresztségi fogadalom megújítása, szentmise, körmenet.
HÚSVÉT VASÁRNAPJA (április 5.)
7.30, 10, 18h Szentmisék, a misék után ételszentelés.
HÚSVÉTHÉTFŐ (április 6.)
10h Ünnepi szentmise.Tartósélelmiszer-gyűjtés Ukrajnának!

A háború sújtotta Ukrajnában élők számára – így Kárpátalja magyar lakosságának is – növekvő nehézséget jelent a mindennapi megélhetés. Megsegítésükre országos összefogásra van szükség!

Az elmúlt hetekben újabb áremelések súlyosbították a helyzetet. Az év elejéhez képest 3,5-szeresére emelkedtek a közüzemi díjak, és közel négyszer annyiba kerül egy kiló kenyér, mint januárban. A drasztikusan megnövekedett árak mellett a fizetések, nyugdíjak elértéktelenedése miatt az ott élők számára egyre nagyobb gondot okoz a mindennapi szükségletek beszerzése. Ukrajna lakosságának nagy része a teljes elszegényedéstől retteg.

A Katolikus Karitász folyamatosan várja az adományokat. A pénzadományok mellett március 31-ig tartósélelmiszer felajánlással is támogathatják a bajba jutottakat. A Karitász az ország számos pontján fogadja az adományokat.

A Katolikus Karitász elkülönített bankszámlaszáma:

Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00800007
A közlemény rovatba kérjük beírni: „Kárpátalja”

A 1356-os adományvonal hívásával 500,- forinttal támogathatja a rászorulókat.

Tartósélelmiszer-adományok leadására Budapesten az alábbi helyeken van lehetőség:

KaritászPONT Adománybolt
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 20.
nyitva tartás:
keddtől péntekig: 10-18 óráig
szombat: 8-14 óráig

Adománybolt a törökbálinti Auchan áruház üzletsorán
nyitva tartása:
csütörtök-péntek: 14-18 óráig
szombat-vasárnap: 10-18 óráig

Magyar Szentek Temploma
1113 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. (A Petőfi-híd budai hídfőjénél)
minden nap 8-18 óráig

Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia Karitász
1191 Budapest, Templom tér 21.
Tel.: + 36 1 282 9844
Hétfő 15-17 óra, csütörtök 16-18 óra, vasárnap 9.30-10.30 között 

Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat irodája
1035 Budapest, Kórház u. 37.

Segítsen, hogy segíthessünk!

Köszönjük!

Forrás: karitasz.hu


Ferenc pápa nagyböjti üzenete 2015

„Erősítsétek meg szíveteket” (Jak 5,8)

Kedves Testvéreim!

A nagyböjt a megújulás ideje az Egyház, a közösségek és minden egyes hívő számára. Legfőképpen azonban a kegyelem ideje (vö. 2Kor 6,2). Isten nem kér tőlünk semmi olyat, amit előtte már meg ne adott volna nekünk: „Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket” (1Jn 4,19). Nem közömbös velünk szemben. Mindannyiunk életét szívén viseli, név szerint ismer minket, gondoskodik rólunk és keres minket, akkor is ha elhagyjuk Őt. Mindannyiunk élete külön-külön érdekli Őt. Szeretete az, amely megakadályozza, hogy közömbös legyen az iránt, ami történik velünk. Csakhogy előfordul, hogy amikor jól vagyunk, jól érezzük magunkat, bizonnyal elfelejtkezünk másokról (amit az Atya Isten soha sem tesz), nem érdekelnek a problémáik, szenvedéseik, az igazságtalanságok, amiket elszenvednek… ilyenkor szívünk közömbössé válik: amíg én viszonylag jól vagyok és jól érzem magam, elfelejtkezem azokról, akik nincsenek jól. Ez az önző, közömbös magatartás mára világméreteket öltött olyannyira, hogy a közömbösség globalizációjáról beszélhetünk. Olyan visszás helyzetről van szó, amivel keresztényként szembe kell néznünk.
Amikor Isten népe megtér az ő szeretetéhez, megtalálja a választ azokra a kérdésekre, melyeket a történelem folytonosan elé állít. Az egyik legsürgetőbb kihívás, amiről szeretnék beszélni ebben az üzenetben, az a közömbösség globalizációja.
A felebarát és Isten iránti közömbösség valós kísértés nekünk, keresztényeknek is. Minden nagyböjtben szükségünk van arra, hogy újra meghalljuk a próféták kiáltását, akik felemelik hangjukat és felráznak minket.
Isten nem közömbös a világ iránt, hanem annyira szereti, hogy Fiát adja oda minden ember üdvösségéért. Isten Fiának megtestesülésében, földi életében, halálában és feltámadásában végérvényesen megnyílik a kapu Isten és az ember között, az ég és a föld között. Az Egyház pedig olyan, mint egy kéz, mely nyitva tartja ezt a kaput az ige hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása által, a hitről való tanúságtételen keresztül, amely a szeretetben válik hatékonnyá (vö. Gal 5,6). A világ mégis az önmagába zárkózás és afelé hajlik, hogy becsukja azt a kaput, amelyen keresztül Isten belép a világba és a világ Istenbe. Így a kéznek, vagyis az Egyháznak sosem kell meglepődnie, ha elutasítják, elnyomják és megsebzik.
Isten népének tehát meg kell újulnia, hogy ne váljon közömbössé és ne zárkózzon önmagába. Három szentírási szakaszt szeretnék elmélkedésül ajánlani ehhez a megújuláshoz.

1. „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele” (1 Kor 12,26) – az Egyház

Isten szeretetét, amely megtöri a közömbösségnek ezt a halálos magába zárkózását, az Egyház kínálja fel tanításával és legfőképpen tanúságtételével. Azonban csak arról lehet tanúságot tenni, amit előtte megtapasztaltunk. A keresztény az az ember, aki megengedi Istennek, hogy betöltse őt jóságával és irgalmával, hogy magára öltve Krisztust hozzá hasonlóan Isten és az emberek szolgájává legyen. Jól emlékeztet erre a nagycsütörtöki liturgiában a lábmosás szertartása. Péter nem akarta, hogy Jézus megmossa a lábát, de aztán megértette, hogy Jézus nem pusztán példa akar lenni arra, hogyan mossuk meg egymás lábát. Ezt a szolgálatot csak az tudja megtenni, aki előtte hagyta, hogy Krisztus megmossa a lábát. Csak az lehet „közösségben vele” (Jn 13,8) és ezáltal tudja szolgálni az embert.

A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy hagyjuk, hogy Krisztus szolgáljon minket, és így olyanokká váljunk mint Ő. Ez akkor valósul meg, amikor hallgatjuk Isten igéjét, és amikor a szentségekben részesülünk, különösen az Eucharisztiában. Ebben azzá válunk, amit magunkhoz veszünk: Krisztus testévé. Ebben a testben a közömbösség, amely úgy tűnik, oly gyakran hatalmába keríti szívünket, nem talál helyet. Mert aki Krisztusé, az egyetlen testhez tartozik, és Benne az emberek nem közömbösek egymás iránt. „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele” (1 Kor 12,26).

Az Egyház communio sanctorum (szentek közössége), mert a szentek is részét képezik, és azért is, mert szent dolgok közössége: benne van Isten szeretete, melyet Krisztusban és minden ajándékában kinyilatkoztatott számunkra. Ezek között van mindazoknak a válasz is, akik hagyják, hogy eljusson hozzájuk ez a szeretet. A szentek e közösségében és a szent dolgokban való részesedésben senki sem birtokol csak saját magának, hanem amije van, az mindenkié. És mivel Istenben kapcsolatban vagyunk egymással, a tőlünk távol lévőkért is tehetünk valamit, azokért, akikhez csupán saját erőnkből soha sem tudnánk eljutni, mert velük és értük imádkozunk Istenhez azért, hogy mindannyian megnyíljunk üdvözítő művének.

2. „Hol van a testvéred?” (Ter 4,9) – a plébániák és a közösségek

Az egyetemes Egyházról mondottakat meg kell valósítanunk a plébániák és közösségek életében. Meg tudjuk-e tapasztalni az Egyháznak ezeken a színterein, hogy egyetlen testhez tartozunk? Ahhoz a testhez, amely együtt kapja meg és osztja meg, amit Isten ajándékozni akar? Ahhoz a testhez, amely ismeri a leggyengébb, legszegényebb, legkisebb tagjait és gondjukat viseli? Vagy belemenekülünk egy egyetemes szeretetbe, mely elkötelezetten munkálkodik a világ távoli részén, de elfelejtkezik a saját zárt ajtaja előtt ülő Lázárról? (vö. Lk 16,19-31).

Ahhoz, hogy megkapjuk és teljességében gyümölcsöztessük mindazt, amit Isten ad, két irányban kell túllépnünk a látható Egyház határain.

Először is, az imádságban egyesülünk a megdicsőült Egyházzal. Amikor a zarándok Egyház imádkozik, akkor létrejön a kölcsönös szolgálat és jó közössége, amely elér egészen Isten színe elé. A szentekkel, akik Istenben találták meg teljességüket, részét képezzük annak a közösségnek, amelyben a szeretet legyőzi a közömbösséget. A megdicsőült Egyház nem azért győzedelmes, mert hátat fordított a világban lévő szenvedéseknek és önmagában örvend. Sokkal inkább azért, mert a szentek már szemlélhetik azt és örvendhetnek annak, hogy Jézus halála és feltámadása révén végérvényesen legyőzték a közömbösséget, a keményszívűséget és a gyűlöletet. Amíg a szeretetnek e győzelme nem járja át az egész világot, a szentek mellettünk, földi zarándokok mellett maradnak. Lisieux-i Szent Teréz egyházdoktor meggyőződve írta, hogy a Mennyben a keresztre feszített (Jézus) szeretetének győzelme miatt nem teljes az öröm addig, amíg akár csak egyetlen ember is szenved és gyötrődik a földön: „Nagyon bízom benne, hogy a mennyországban nem leszek majd tétlen, mert az a vágyam, hogy tovább dolgozzak az Egyházért és a lelkekért (vö. 254. levél, 1897. július 14.).

Mi is részesedünk a szentek érdemeiben és örömében, és ők is részesednek a mi küzdelmünkben, a béke és kiengesztelődés iránti vágyunkban. A feltámadt Krisztus győzelméből fakadó örömük nekünk erőforrás lehet ahhoz, hogy legyőzzük a közömbösség és a keményszívűség sokféle formáját.

Másrészről, minden keresztény közösség arra hivatott, hogy átlépje azt a küszöböt, amely az őt körülvevő társadalommal, szegényekkel, távollevőkkel összeköti. Az Egyház természeténél fogva missziós és nem befelé forduló, hanem minden emberhez szóló küldetése van.

Ez a küldetés türelmes tanúságtételt jelent Arról, aki az Atyához akarja vinni a teljes valóságot és minden embert. A küldetés abban áll, hogy a szeretet nem hallgathat. Az Egyház követi Jézus Krisztust azon az úton, amely minden emberhez elvezeti a föld legvégső határáig (vö. ApCsel 1,8). Így felebarátunkban azt a testvért láthatjuk, akiért Krisztus meghalt és feltámadt. Mindazt, amit kaptunk, értük is kaptuk. És ugyanúgy, amivel ezek a testvérek rendelkeznek, ajándék az Egyháznak és az egész emberiségnek.

Kedves Testvéreim! Mennyire szeretném, hogy mindazok a helyek, ahol az Egyház valamilyen formában megnyilvánul – különösképpen plébániáink és közösségeink –, az irgalom szigeteivé váljanak a közömbösség tengerében!

3. „Erősítsétek meg szíveteket” (Jak 5,8) – az egyes hívő ember

Egyénileg is érint minket a közöny kísértése. Telis tele vagyunk felkavaró hírekkel és képekkel, amelyek emberek szenvedését tárják elénk, ugyanakkor tejesen tehetetlennek érezzük magunkat, hogy segítsünk nekik. Mit tegyünk, hogy az ijedtség és a tehetetlenség spirálja ne nyeljen el minket?

Mindenekelőtt imádkozhatunk a földi és mennyei Egyház közösségében. Ne becsüljük le az olyan sok ember imájának erejét! Szeretném, hogy a 24 óra az Úrért elnevezésű kezdeményezést az egész Egyházban, egyházmegyei szinten is megtartsák március 13-án és 14-én: ez az alkalom éppen az imádság szükségességét hivatott kifejezni.

Másodsorban, segíthetünk a szeretet különféle megnyilvánulásaival, a hozzánk közel vagy tőlünk távol lévő embereknek az Egyház számos karitatív szervezetének köszönhetően. A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy kimutassuk érdeklődésünket a másik iránt, akár egy kicsi, de konkrét jellel, mely egyben kifejezi a közös emberségben való részesedésünket.

Harmadsorban pedig, a másik szenvedése a megtérésre hív, mert a testvér szükséglete életem törékenységére emlékeztet, illetve az Istentől és a testvérektől való függőségemre. Ha alázattal kérjük Isten kegyelmét, és elfogadjuk lehetőségeink korlátait, akkor bízni fogunk azokban a végtelen lehetőségekben, amelyeket Isten szeretete tartogat számunkra. És ellen tudunk majd állni az ördögi kísértésnek, mely el akarja hitetni velünk, hogy egyedül meg tudjuk váltani magunkat és a világot.

Azért, hogy legyőzzük a közömbösséget és a mindenhatóságra való igényeinket, azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ezt a nagyböjtöt „szívünk képzésének” útjaként éljük meg, ahogy XVI. Benedek mondta (vö. Deus caritas est enciklika, 31). Az irgalmas szív nem jelent gyenge szívet. Aki irgalmas akar lenni, annak erős, megingathatatlan szívre van szüksége, mely bezárja kapuit a kísértő előtt, de nyitott Isten felé. Az ilyen szív hagyja, hogy átjárja a Lélek és vigye a szeretet útjain, melyek a testvéreinkhez vezetnek. Alapjában véve szegény szív ez, vagyis ismeri saját szegénységét, és a másik emberért éli életét.

Ezért, kedves testvéreim, szeretném veletek kérni Krisztust ebben a nagyböjtben: „Fac cor nostrum secundum cor tuum” – „Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!” (könyörgés a Jézus Szíve litániából). Akkor erős és irgalmas szívünk lesz, éber és nagylelkű, amely nem hagyja, hogy bezárkózzon, és nem esik bele a közömbösség globalizációjának szédületébe.

Ezzel a jókívánsággal biztosítok mindenkit imáimról, hogy minden hívő, minden egyházi közösség gyümölcsözően járja végig a nagyböjti utat, és kérlek titeket, imádkozzatok értem. Az Úr áldjon meg és a Szűzanya őrizzen meg Benneteket.

Vatikán, 2014. október 4.

Assisi Szent Ferenc ünnepén

Ferenc pápaBúcsú nyerése temető látogatáskor
és halottak napján

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.Orvos muzsikusok koncertje

Október 29-én, szerdán este 6 órakor Orvosok a zenében hangversenysorozat darabjakén Dr Kopjár Gábor ad orgonakoncertet. Az ingyenes koncertre mindenkit szeretettel várunk.
Önkéntes beteglátogatókat keresünk

beteglátogatókat keresünk

Budapesti Katolikus Kórházlelkészség hirdetése:
Budapest kórházaiba és idősotthonaiba jelentkező önkéntes beteglátogatók számára évente két alkalommal (februári és októberi kezdéssel) képzést szervezünk, hogy felkészülten vállalhassák ezt a krisztusi szolgálatot. A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség soron következő önkéntes beteglátogató képzése 2014. október 4-én kezdődik. A képzéssel kapcsolatban információt kérni és a képzésre jelentkezni a (06-1) 224-86-40-es telefonszámon lehet hétköznap munkaidőben (8-16h).
Új plébánosunk bemutatkozása

Nagy szeretettel köszöntöm a honlap olvasóit, a plébánia új vezetőjeként. Udvardy Tamás atya vagyok, augusztus elseje óta az itteni közösségnek az új egyházi elöljárója.


Tisztelettel adózok: Gyulai Oszkár egykori, valamint Dr. Füzes Ádám közvetlen plébános elődeimnek; Dr. Opalény Mihály, Kemenes Gábor, Szederkényi Károly és az itt szolgálatot teljesítő káplán atyáknak. Nem hasonlítok egyikükre sem, így aki össze akar vetni az előző lelkipásztorokkal, az csalódni fog.
Mindegyiküktől eltérek, ugyanakkor viszont nagyon igyekszem a nyomukban járni.

14 éve végzem a lelkipásztori teendőket. A papi tevékenység mellett szeretem a napsütést, a világosságot, és mindenféle aktív sport-tevékenységet.

Mozdulataim kissé szélesek, de a kitáró karral, a Jóisten ölelését szeretném megjeleníteni.

Nagy szeretettel jöttem ide, és hiszem, hogy ha segítségemre lesznek, akkor nagyon fogjuk egymást szeretni.

Ha egy közösség jó kapcsolatot akar egymással illetve a papjával, akkor meg kell tanulnia, hogy ne másikról beszéljen, hanem vele. Annak érdekében, hogy elejét vegyük a különböző találgatásoknak, mendemondáknak és pletykáknak, bíztatom a közösség tagjait, hogy személyes ügyeinket kizárólag az adott társunkkal vitassuk meg.

Igyekezzünk az egységet építeni. Vegyük észre a szépet, a jót, azt erősítsük; ne azt keressük, ami szétválaszt, hanem sokkal inkább, ami összeköt bennünket.

Tamás atyaÚj plébánosunk bemutatkozó szentmiséje

Dr. Udvardy Tamás atya, az új plébános bemutatkozó szentmiséjét augusztus 3-án, vasárnap 10 órakor tartja.Ferenc pápa a pletyka ellen

Aki rosszat mond testvéréről, az képmutató, és nincs bátorsága ahhoz, hogy észrevegye saját hibáit – figyelmeztetett rá a pápa 2013. szeptember 13-án a Szent Márta Házban bemutatott szentmisén.

Hangsúlyozta, hogy a pletykának bűntény jellege van, mert minden alkalommal, amikor rosszat mondunk testvéreinkről, Káin testvérgyilkos tettét utánozzuk.

„Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre” (Lk 6,39-42) – indult ki a napi evangéliumi szakaszból Ferenc pápa. Jézus kérdése felrázza minden idők minden emberének lelkiismeretét. Jézus, miután az alázatról szólt, most az ellenkezőjére mutat rá, arra a gyűlöletes magatartásra, amellyel ítélkezünk testvéreink felett. Jézus erőteljes szót használ ennek megjelölésére: hipokrita, vagyis álszent, képmutató.

Azok, akik ítélkeznek mások felett, akik rosszakat mondanak másokról, azok hipokriták, álszentek, mert nincs erejük, bátorságuk ahhoz, hogy saját hibáikat észrevegyék. Az Úr nem sokat beszél erről, de később azt mondja, hogy akinek szívében egy kis gyűlölet lakozik testvére iránt, az gyilkos… János apostol első levelében szintén világosan azt írja: aki gyűlöli testvérét, az a sötétségben van; aki ítélkezik testvéréről, a sötétségben halad előre”.
Minden alkalommal, amikor szívünkben elítéljük testvérünket, sőt, ami még rosszabb, amikor erről másokkal is beszélünk, gyilkos keresztényekké válunk – mondta homíliájában Ferenc pápa.

„Gyilkos keresztény…Nem én mondom, hanem az Úr. És ebben az esetben nincs helye árnyalatoknak. Ha rosszat mondasz testvéredről, megölöd őt. Minden alkalommal, amikor ezt tesszük, Káin tettét utánozzuk, aki a történelem első gyilkosa volt.

A pápa hozzátette: ezekben a napokban sok szó esik a háborúról és annyira fohászkodunk a békéért. Szükség van megtérésünk gesztusára. A pletykák mindig a bűntett dimenziója felé haladnak. Nincsenek ártatlan pletykák. A nyelvünk, ahogyan Jakab apostol mondta, arra szolgál, hogy dicsőítsük Istent, de amikor arra használjuk, hogy rosszat mondjunk fivérünkről vagy nővérünkről, akkor megöljük Istent, megöljük Isten képmását testvérünkben. Valaki azt mondhatná: vannak, akik megérdemlik, hogy pletykáljanak róluk.

Azonban ez nem lehetséges: „Menj és imádkozz érte! Menj és vezekelj érte! És ha szükséges, beszélj azzal a személlyel, aki megoldhatja a problémát. De ne mondd el mindenkinek! Pál nagy bűnös volt, és saját magáról ezt mondta: „azelőtt káromkodó, üldöző és erőszakos ember voltam. Ám (Isten) mégis megkönyörült rajtam” (vö. 1Tim 1,13-20).

Talán senki sem káromkodik közülünk – talán. De ha valaki közülünk pletykál, akkor minden bizonnyal üldöző és erőszakos. Kérjük magunknak és az egész egyháznak a kegyelmet, hogy a pletyka bűntettéből megtérjünk a szeretetnek, az alázatnak, a szelídségnek, a türelemnek, a másik iránti szeretet nagylelkűségének – fohászkodott homíliájában Ferenc pápa.

Forrás: Magyar Kurír


A könyvtár nyitva tartása

Könyvtárosunk Nagy Mária. A templom külső előteréből nyíló Avilai Szent Teréz Könyvtárban elsősorban lelkiségi könyvek találhatóak, valamint szépirodalmi és történelmi kötetek.
Látogatható minden kedden 17.30-18h között, illetve előzetes egyeztetés alapján (telefon: 30/319-5169).
Rózsafüzér kör

Minden hónap első vasárnapján találkoznak azok, akik vállalják, hogy napi egy tized szentolvasó elimádkozásával kapcsolódnak be a plébánia közös imaláncába. Délután 4 órakor a felső hittanteremben vár mindenkit imatalálkozóra Tóthné Gabi, ahol közös imádság, rózsafüzér titkok kiosztása ("titokcsere") és beszélgetés lesz.

Pünkösdhétfő
Egyházmegyei Majális Máriaremetén
Iskolai hit- és erkölcstan órák

Kedves Szülők, Lányok és Fiúk!

Második éve kap helyet a tanrendben a heti erkölcstan oktatás. Jó hír, hogy az erkölcstan helyett választhatod a többet nyújtó hit- és erkölcstan órát.
Ebben a választásban próbál segítségedre lenni az alábbi összeállításunk!
Az MKPK közleménye a választásokról

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaszi ülésén az alábbi közleményt fogadta el a választások kapcsán.
Az idén sorra kerülő országgyűlési, önkormányzati és európai uniós választásokon való részvételre bátorítjuk a katolikus hívőket. Érezzük át annak jelentőségét, hogy a választások révén tevőlegesen, felelősen és méltó módon részt vegyünk hazánk, szűkebb közösségünk és Európa sorsának alakításában. Az előttünk álló lehetőségeknek megfelelően járuljunk hozzá a következő időszak feladatainak megvalósításához.
Budapest, 2014. március 6.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
TAVASZI KIRÁNDULÁS

Május 17-én, szombaton buszos kirándulásra indulunk Pannonhalma-Győr úticéllal. Pannonhalmán bemutatják az apátságot, a bazilikát, az altemplomot, a könyvtárat és a gyűjteményeket. Ebéd után megyünk Győrbe, ahol a Zichy Ferenc Látogatóközpont fogad minket. Itt vezetéssel meglátogatjuk a bazilikát (Szent László herma, Könnyező Szűzanya kegykép), annak múzeumát, Apor püspökről szóló kiállítást, a Győri Egyházmegye kincstárát és könyvtárát, a Múzeumházat és a toronykilátót.
Részvételi költség: felnőtteknek: 4800 Ft, gyerekeknek 4000 Ft.

Pannonhalma
A Berlin-Pankow-i Bartók Béla Zeneiskola növendékeinek koncertje
a Tóth Aladár Zeneiskola kórusának közreműködésével

2014. április 13. vasárnap, 19.00 óra
Fatimai engesztelés Toronyban

2014.01.13. - Fatimai engesztelés (Torony)

Hagyományainkhoz híven január hónap 13-án is megtartottuk fatimai engesztelő estünket. Az imaest dr. Perger Gyula atya vezetésével szentségimádással kezdődött, majd a szentségimádást szentmise követte, amelynek két meghívott vendége is volt. A szentmise kezdetén Gyula atya köszöntötte a mise főcelebránsát, Farkas Krisztián atyát, aki másfél esztendővel ezelőtt érkezett Magyarországra a romániai Iasi Egyházmegyéből – püspöke kérésének eleget téve – magyar nyelvet tanulni. Krisztián atya a budapesti Szent Család Plébánián teljesít szolgálatot káplánként.
Krisztián atya köszöntése után Gyula atya köszöntötte az est szónokát, dr. Füzes Ádám atyát, a budapesti Szent Család Plébánia plébánosát, aki nagy örömünkre már nem először volt vendége plébániánknak. Ádám atya a karácsonyi ünnepkörön keresztül mutatta be a Szűzanya alakját.
Máriának voltak tervei, de ezekről a tervekről lemondva igent mondott az angyalnak, hogy részese legyen Isten üdvözítő tervének. Mária nem tudta pontosan, hogyan fog történni minden, de bízott Istenben és Isten megmutatta az utat. Mi is részesei vagyunk Isten üdvözítő tervének azon a helyen, ahova Isten állított bennünket. Nekünk is Mária példáját kell követnünk. Ima közben nem elég csak a kéréseinket az Úr elé tárnunk, figyelnünk kell Isten velünk kapcsolatos üdvözítő tervére is, és ha igent mondunk erre a tervre, Isten mutatni fogja az utat – mondta szentbeszédében Ádám atya.
A misét gyertyás körmenet követte, amelyben köszöntöttük a Szűzanyát, imáinkban és énekeinkben elé vittük kéréseinket és hálát adtunk a kapott kegyelmekért. A körmenetet követően engesztelő imával zártuk esténket, amelyben kértük a Szűzanya anyai pártfogását magyar hazánkra, ifjúságunkra, és kértük betegeink gyógyulását.
Szöveg: Hoós Norbert; Fotó: Hoós Flórián
Forrás: Martinus
Orvos muzsikusok hangversenye

Magyarországi Orvos Muzsikusok Egyesülete és a Szent Család Plébánia közös rendezésében
"Orvosok a zenében"

Prof. Dr. Szeifert György orgonál

2014. február 26. szerda 18.00
Budapest-VI. Szent Család Plébánia
1064 Budapest, Szondi u. 67.

Műsor
Introitus: J.S. Bach: Jézus én bizodalmam (BWV 365) – orgonakorál
Áldva áld az Isten engem – korál a 147. kantátából
42.zsoltár: Cl. Gudimel- Szenczi Molnár Albert fordítása
Szívem mélyére: F. Hernandez (Zsoltár 119:11)
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe: B. Erikkson
Adventi ének: Kodály Zoltán
Jézus életem, erőm, békém Jacques Berthier, Taizé
Glória: Wolfgang Carl Briegel
César Franck: Angyali ajándék (C-dúr Fantázia, III. tétel)

Közreműködik:
Veresegyházi Református Gyülekezet Énekkar
Kálvin téri Református Általános Iskola Gyermekkórusa
Vezényel: Fukkné Fukász Enikő
Kisér: Komjáti Andrea

Az est háziasszonya,és rendezője: Kósáné Kertai Daisy Sonja egyesületi elnök

A koncertre a belépés díjtalan.

Adományukat köszönettel az Egyesület elfogadja

A következő előadás időpontja: 2014. március 27. Békeháza
Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára

A katolikus iskolák javára gyűjtenek Magyarország összes katolikus templomában február 23-án, a hónap utolsó vasárnapján. Az adakozás évről évre bizonyítja, hogy milyen sokan szívükön viselik egyházunk oktatási-nevelési szolgálatának támogatását.
A 272 katolikus oktatási-nevelési intézmény 570 tagintézményével van jelen a magyar közoktatásban. Az idei tanévben 129 óvodát, 214 általános iskolát, 78 gimnáziumot, 25 szakiskolát, 46 szakközépiskolát, 51 kollégiumot és 27 alapfokú művészetoktatási iskolát tart fönn a 15 egyházmegye, 28 szerzetesrend és négy egyéb egyházi szervezet.
A katolikus egyház a 2013/2014-es tanévben összesen 121.925 fiatal oktatásáról gondoskodik, a pedagógusok száma 12.123.
Forrás: MKPK honlapja
Farsang 2014. február 22.


Betegek világnapja

A betegek világnapja kapcsán idén is kiszolgáltatjuk a betegek kenetét beteg és idős testvéreinknek. A közös alkalom február 16-án, vasárnap a 10 órai szentmisén lesz.
Mindaz, aki betegséggel él, vagy az idős kor terheit viseli nehezen, felveheti ezt a szentséget (nem "utolsó" kenet!). Akik nehezen közlekednek, kérjenek segítséget a Karitásztól. Bátorítsuk szomszédjainkat, ismerőseinket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Mindenkihez szívesen házhoz is megyünk!
A kenetet fölvevőket kérjük, hogy jelentkezzenek a sekrestyében vagy az irodában.
Önkéntes beteglátogatókat keresünk

beteglátogatókat keresünk

Budapesti Katolikus Kórházlelkészség hirdetése:
Budapest kórházaiba és idősotthonaiba jelentkező önkéntes beteglátogatók számára évente két alkalommal (februári és októberi kezdéssel) képzést szervezünk, hogy felkészülten vállalhassák ezt a krisztusi szolgálatot. A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség soron következő önkéntes beteglátogató képzése 2014. február 15-én kezdődik. A képzéssel kapcsolatban információt kérni és a képzésre jelentkezni február 12-ig lehet, a (06-1) 224-86-40-es telefonszámon hétköznap munkaidőben (8-16h).
2013
Bárdos Lajos Kamarakórus hangversenye

Szentmise és Advent - Karácsonyi Hangverseny
2013. december 15-én, vasárnap, 18 órakor
a Szent Család Plébániatemplomban

(1062 Budapest, Bajza u. 56.)

A szentmisén elhangzik:
Halmos László: h-moll mise
Halmos László: Deus tu convertens
F. Nowowiejski: Parce Domine
Liszt Ferenc: O salutaris hostia
Liszt Ferenc: Salve Regina
Kodály Zoltán: Adventi ének

A hangverseny műsora:
Albert Schweitzer: Discendi Santo Spirito
Kocsár Miklós: Két ének a Mária énekekből: Ave, rosa, sine spina
       O, Maria, Mater pia
L. Cherubini: Veni Jesu
Demény Dezső: Puer natus in Betlehem
Három karácsonyi népének: Mostan kinyílt egy szép rózsavirág
      Bárcsak régen
       Rossz a Jézus kis csizmája (Kodály Zoltán biciniuma)
Bárdos Lajos: O Jesule
Ismeretlen sz. a 16. sz.-ból: Adeste fideles
M. Vulpius: Szép rózsabimbó – kánon
M. Praetorius: Es ist ein Ros’ entsprungen
E. Bodenschatz: Ó Szent József, hallgass meg
D. Bortnyanszkij: Tyebje pajom (Néked énekelünk)
L. van Beethoven: Isten dicsősége

Szólót énekel: Veres Magdolna és Hadházy Levente
Előadja: a Bárdos Lajos Kamarakórus
Orgonán közreműködik: Réthy Judit
Vezényel: Kempelen Tünde
Oriolus koncert - december 17.

John Rutter: Magnificat

2013. december 8-án, vasárnap 19 órakor
a VI. kerületi Szent Család Templomban
(Budapest, VI. kerület Szondi u. 67)

John Rutter: Magnificat

című műve hangzik el.

Közreműködik:

Czabán Angelika - szoprán
A művet a Szent Család Templom kibővített
ének- és zenekara adja elő.
Vezényel: Németh Béla
Szent Erzsébet-napi körlevél 2013

Kedves Testvérek!

A hétköznapi események nap mint nap szembesítenek mindannyiunkat azzal a kereszttel, amit családok milliói hordoznak a világon és a neve: szegénység. Olyan időket élünk, amikor nem csak Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe figyelmeztet bennünket a felebaráti szeretet jótékonykodó példájának a követésére. Egyházunk segélyszervezete a Katolikus Karitász – amely az Egyház nevében és az evangélium szellemében teszi a jót több mint 80 éve hazánkban – Árpád-házi Szent Erzsébet oltalma alatt áll. Az ő közbenjárását kéri az a közel tízezer önkéntes, akik több mint 800 plébánián segítenek a rászorulókon.
Sok országra, így hazánkra is érvényesek a Szentatya szavai: a gazdasági világválság sokakat sodort a munkanélküliség által a nélkülözésbe, a szegénységbe, a hajléktalanságba. Másokat azok a természeti katasztrófák tettek kiszolgáltatottá, amelyek idén sem kerültek el bennünket és nagy erőpróba elé állították nemzetünket. Természeti katasztrófák idején mindig elsőként van ott a Karitász a segítők között. Idén a tavaszi rendkívüli hideg időjárásnál, földrengésnél és a történelmi árvíznél is jelen voltak, jelenleg is tart még az árvíz sújtotta otthonok felújítása.
A Karitász munkája során kiemelten foglalkozik az idősekkel és betegekkel, a gyermekes családokkal, a hajléktalanokkal, a szenvedélybetegekkel, a testi-szellemi fogyatékkal élőkkel, a nemzeti kisebbségekkel, a menekültekkel és a bevándorlókkal.
- Harmadik éve működik a Karitász Krízissegély programja, amellyel az egzisztenciálisan kritikus helyzetbe került családokat támogatják gyógyszerrel, élelmiszerrel, ruhával, bútorokkal, rezsi hozzájárulással, lakbérrel, fűtéssel, lakhatással.
- A megszületendő életet támogatva inkubátorokat ajándékoztak kórházainknak, súlyos beteg gyerekeket támogattak, steril szobát építettek az otthoni felépüléshez.
- Szegénysorban élő családok gyermekeinek ezreit táboroztatták a nyáron és több ezer családot segítettek iskolakezdési támogatással. Megváltozott munkaképességűeknek munkalehetőséget teremtettek saját intézményeikben.
- Országszerte nyolc központban segítik a szenvedélybetegeket és családjaikat a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálataikon keresztül, és felvilágosító-megelőző munkával vigyáznak fiataljainkra a kábítószerek csábításai közepette.
- Fedél nélkül élő embertársainkat támogatják, étkeztetik, segítve őket visszatalálni a normális életbe. Önfenntartó programokat szerveznek: országszerte vetőmagokat adva a rászoruló családoknak.
Még sokáig folytathatnánk a felsorolását mindannak, amit az Egyház tesz a Katolikus Karitász által.
Ez a nagy kihívást jelentő munka azért valósulhatott meg, mert az elmúlt évben a templomi adománygyűjtések alkalmával híveink nagylelkűen támogatták a Karitász szolgálatát. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva Egyházunk külön is háláját fejezi ki a Katolikus Karitász minden munkatársának, önkéntesének és támogatójának. Ha valaki önkéntesként szeretne kapcsolódni ebbe a nemes munkába, a plébániákon érdeklődhet a helyi lehetőségekről.
Ismét bizalommal kérjük híveinket, hogy november 24-én, vasárnap perselyadományaikkal is segítsék Egyházunk karitatív szolgálatát és munkáját. Ezekből az adományokból tudjuk segélyszervezetünk által támogatni a rászoruló magyar családokat.
Az idei esztendőben advent 3. vasárnapján, december 15-én „Jónak lenni jó” mottóval a közmédia egész napos adománygyűjtéssel támogatja a Karitász rászorulók megsegítéséért végzett munkáját. Kérjük, hogy minél többen csatlakozzanak a jótékonysági naphoz.
A köszönet és hála szavai mellett, a Szentatya szavai kísérjék jótetteinket és adományainkat, amelyeket a rászorulók megsegítésére ajánlunk fel: „Assisi szent Ferenc nevében ezt mondom: nem tudok adni nektek sem aranyat, sem ezüstöt, de tudok adni valamit, ami ezeknél sokkal értékesebb, Jézus evangéliumát… Az evangéliummal a szívetekben és kezetekben legyetek a hit tanúi. Vigyétek el Krisztust az otthonokba, hirdessétek őt társaitoknak, fogadjátok be és szolgáljátok a szegényekben. Legyetek az élet, a béke és a remény hírnökei.” (Ferenc pápa az umbriai fiataloknak, 2013. október 4.)

Budapest, 2013. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Templomunk felszentelésének ünnepe

November 15-én, pénteken lesz templomunk felszentelésének évfordulója. Este 6 órakor ünnepi szentmisét tartunk. A reggeli mise elmarad.
A mise után koccintásra, beszélgetésre várunk mindenkit a felső hittanterembe. Aki teheti, pogácsával, süteménnyel járuljon hozzá közös ünneplésünkhöz.
1931. november 15-én szentelte fel templomunkat Breyer István esztergomi segédpüspök.
Hitévének lezárása

A Hit Évének ünnepélyes lezárására Főegyházmegyénkben 2013. november 17-én, vasárnap kerül sor a Szent István Bazilikában. A 10.00 órakor kezdődő ünnepélyes szentmise keretében adunk hálát az elmúlt év minden kegyelméért. Ugyanebben a szentmisében lesz az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben és a Budapesti Központi Szemináriumban tanuló másodéves papnövendékek beöltözése is.
Az ünnepi szentmisére mindenkit szeretettel várunk!
Hitévi búcsú elnyerése főegyházmegyénkben

Főpásztorunk kijelölte a hitévi búcsúk elnyerésének templomait.
A hívek a szabályosan elvégzett szentségi gyónás után a hit éve bármely napján teljes búcsút nyerhetnek bűneik ideig tartó büntetésétől, ha meglátogatják a felsorolt templomok valamelyikét, és ott részt vesznek szent cselekményben – szentmise vagy ájtatosság – vagy legalább bizonyos időt töltenek imában és elmélkedésben, amelyet az Úr imájával, a hitvallással, a Szűzanya, esetleg a szent apostolok és patrónusok segítségül hívásával fejeznek be, és imádkoznak a Szentatya szándékára.

Esztergomi Bazilika
Budapesti Szent István Bazilika
Budapest-Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika
Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébániatemplom

A főegyházmegye bármely szenthelyén – templomában és kápolnájában – a következő napokat jelölte ki a főpásztor a hitévi búcsú elnyerésére:

2012 Karácsonyán - december 25.
2013-ban
Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén - január 1.
Vízkereszt napján - január 6.
Szent Péter és Pál Apostolok ünnepén - július 29.
Nagyboldogasszony ünnepén - augusztus 15.
Szent István Király ünnepén - augusztus 20.
Mindenszentek ünnepén - november 1.
Krisztus Király ünnepén - november 24.

A hívek ezeken a napokon teljes búcsú nyerhetnek, ha a szabályosan elvégzett szentségi gyónás után részt vesznek valamelyik szenthelyen (templomban vagy kápolnában) a hit megvallásával egybekötött Eucharisztia-ünneplésben vagy imaórák liturgiáján, és imádkoznak a Szentatya szándékára. Tehát a teljes búcsú elnyeréséhez azon túlmenően, hogy a hívőnek nem szabad ragaszkodnia semmiféle bűnhöz, még a bocsánatos bűnhöz sem, meg kell tenni a búcsúval ellátott cselekedetet, és teljesíteni kell a három feltételt: szentségi gyónás, szentáldozás, a Szentatya szándékára történő imádság. Mivel ebben az esetben a búcsú elnyeréséhez templomot vagy kápolnát kell meglátogatni egy bizonyos napon, e látogatást a meghatározott napot megelőző nap delétől az illető nap 24. órájáig lehet elvégezni.
HALOTTAK NAPJA 2013

1. Mindenszentek ünnepén, november 1-jén, pénteken reggel 7 és este 6 órakor lesz szentmise. Ez az ünnep idén először parancsolt ünnep, kötelező misére menni. Az esti mise után tartjuk a halottak esti áhítatot. November 2-án, szombaton halottak napja, engesztelő szentmisét tartunk szeretteinkért este 6 órakor.

2. Halottaink számára búcsút nyerhetünk Halottak napján és e héten temetőlátogatással, szentmisével és a pápa szándékára való imádsággal. Kérjük, hogy a méltó imádságos megemlékezés érdekében tartsuk be az urnatemető rendjét!

3. Az urnatemető ünnepi nyitvatartása:

Október 27. vasárnap 7-12 és 17-19 óra
November 1. péntek 6.30-19 óra
November 2. szombat 8-19 óra
November 3. vasárnap 7-19 óraOrgona koncert

Magyarországi Orvos Muzsikusok Egyesülete és a Szent Család Plébánia közös rendezésében

Prof. Dr. Borvendég János orgonakoncertje

2013. október 27. vasárnap 19.00 óra
Budapest-VI. Szent Család Plébánia
1064 Budapest, Szondi u. 67.

Műsor
J. Pachelbel: Preludium, Fuga és Ciaccona
J.S. Bach: Toccata és Fuga, d-moll
J.S. Bach:Choral. Whol mir dass ich Jesum habe(részlet a 147. kantátából-orgona adaptáció)
Liszt F.: B A C H Preludium és Fuga
C. Frank: Choral, a-moll
T. Dubois: Toccata G-dur
L.Vierne: Carillon de Westminster

Az est házigazdája: Prof. Dr. Pavlik Gábor
Rendezte: Kósáné Kertai Daisy Sonja, az egyesület elnöke
A koncertre a belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk.
BEACON VOICES fiúkórus koncertje

2013. október 22. kedd 19.00 óra
Budapest-VI. Szent Család Plébánia

Műsor
Spirituálé
Lean on Me      Bill Withers
Siyahamba       Hagyományos afrikai
Adiemus      Karl Jenkins

Egyházi
Ave Maria      G Caccini
I am the Gentle Light      Paul Mealor
Irish Blessing      Bob Chilcott
All things bright and Beautiful    M Wilberg

Népzene
Danny Boy      Hagyományos (ír)
Skye Boat Song      R Kesselman (skót)
Now is the Month of Maying      T Morely (angol)

Pop zene
Paradise       Coldplay
California Dreaming       Arr: R Emerson
I’ll be There      Jackson 5

Show
Defying Gravity from the musical WICKED

A koncertre a belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk.
Sándor István boldoggá avatása

Sándor István vértanú, szalézi testvér boldoggá avatása október 19-én, szombaton lesz, a Szent István Bazilikában. Előesti virrasztás, október 18-án, pénteken, 20 órától. A boldoggá avatás szertartása szombaton 9.30-kor Sándor István életének ismertetésével kezdődik, majd 10.30-kor az ünnepi szentmise, melyet Erdő Péter bíboros, prímás, érsek és Angelo Amato bíboros a Szentéavatási Kongregáció prefektusa végeznek.Erdő Péter áldozópappá szentelte Lejtényi Emánuelt

A szentelés
Képviselőtestületi választások 2013

Mi a képviselő testület? Az egyházjog előírja, hogy a plébánost pasztorális és gazdasági tanács segítse. Magyarországon ezt az egyházközségi képviselőtestület szolgálja. Működéséről részletesen Szabályzata rendelkezik (MEKSZ).
Kik a tagjai? Vezetője a plébános, tagjai egyrészt a papság, kántor, egy hitoktató, másrészt választott tagok. Megbízatásukat a püspöktől kapják és öt évre szól. A plébánia hívei közül választhatók, azok a 18-70 év közötti, rendezett állapotú, hitéletüket gyakorló, egyházadót fizető, a szolgálatra kész emberek. „Az egyházközségi képviselők jelölésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a plébánia híveinek lehetőleg minden rétege képviselve legyen életkor, nem, foglalkozás és a település földrajzi részei szerint; hogy a jelölt ismerten vallásos és tevékeny hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában, és vállalja a velejáró munkát is. Továbbá példaadó egyéni és családi életet él, apostoli lelkületű, józan ítélőképességű és fegyelmezett tárgyalókészséggel rendelkezik” (MEKSZ 4.2.)
Hogyan zajlik a választás?
1. Jelölés. Az egyházfenntartó családok mostantól vehetik át a névre szóló borítékokat, amelyekben a jelölő lapok vannak. Minden felnőtt családtag ajánlhat tetszés szerinti tagot, akik a fenti feltételeknek megfelelnek. A kitöltött íveket a kijelölt perselybe március 10-ig kell bedobni vagy az irodában átadni.
2. Választás. A jelöltek közül a plébános állítja össze a szavazólapot, azon legalább 24 nevet feltüntetve. E lapból minden egyházfenntartó család felnőtt tagja kap majd, ezt már anonim módon adják le, kiválasztva 12 főt.
3. Eredmények: a első 12 fő lesz képviselő, illetve a következőkből póttagok. Az alakuló ülésen választanak majd maguk közül világi elnököt és jegyzőt.
Milyen feladatok vannak a testületben? Alakítható liturgikus, hitoktatási, családgondozási, karitász, sajtó, ökumenikus munkacsoport. Anyagi ügyeket a gondnok, gazdasági felügyelő és számvizsgálók végzik.
Képviselőtestületi választások 2013

A mostani egyháztanács 2008 februárjában kapta megerősítését az egyházmegyétől, öt éves mandátuma lejár. Az egyházi előírások szerint új testületet kell választani. A választók az egyházfenntartó családok 18 év feletti tagjai. Február folyamán minden egyházi adófizetőnek összeállítok egy borítékot, amelyben gazdasági tájékoztató, az elmúlt öt év befizetéseinek listája, a család adatlapja lesz, valamint ajánló szelvények. Minden választó családtag nevével ellátva ajánl majd olyanokat, akiket alkalmasnak talál az egyháztanácsba. A választás egyben adatpontosításra is szolgál, ezért kérjük, hogy mindenki addig is rendezze az egyházközségi hozzájárulását, illetve ellenőrizze, hogy nagykorú vele lakó gyermekei is szerepelnek-e a nyilvántartásban.

Ádám atya
Papszentelés – Zarándoklat -Változás

Kevesen jelentkeztek eddig a 15-i esztergomi buszra, viszont sokan jelezték, hogy hosszú nekik az egész napos program. Ezért módosul a busz útvonala és menetideje, csak a papszentelésre korlátozódik. Vagyis:
Indulás: 8h a templom elől.
Érkezés Esztergomba 9.30 körül
Bíborosi mise, papszentelés: 10.30
Visszaindulás a busztól 13.00
Hazaérkezés 15 óráig.

Részvételi díj felnőtteknek 2000 Ft,
gyermekeknek és diákoknak 1000 Ft.

Aki már jelentkezett, annak nem kell tennie semmit, a buszon visszakapja a különbözetet, illetve az irodában lemondhatja az utat és a teljes összeget visszakapja.
Várjuk a jelentkezéseket!

Ádám atya
Lejtényi Emánuel újmiséje

Nagy öröm és szép ünnep, amikor valaki, akit sok éve ismerünk, nem csak itt nőtt fel, hanem aktív, szolgáló tagja volt közösségünknek, megérkezik az oltárhoz, felszentelt pap lesz. Emánuel első miséjét szentelése másnapján, június 16-án tartja meg templomunkban. Az újmisén énekkarunk énekkel szolgál, az áldások után pedig a család és a plébánia agapét tart az udvaron. Ehhez kérjük a kedves testvérek segítségét: vasárnap kora reggel a berendezés előkészületeivel, valamint mindenki süteményekkel segítse a közös ünneplést.
Ajándékot is adunk a plébánia hívei nevében. A tavalyihoz hasonlóan az irodában lehet átadni az adományokat, és ebből veszünk közösen olyant, ami hasznos és emlékezetes lesz Emánuel "atyának".
A Májusi litániák rendje

Szűz Máriát köszöntő májusi litániákat végzünk kedden és csütörtökön a szentmise végéhez kapcsolódóan, szombaton a délután 5 órai cönákulumban, vasárnap pedig az esti mise előtt, háromnegyed 6-kor.
Pünkösdhétfő
Egyházmegyei Majális Máriaremetén
Zenével a békéért

XXII. Orvos muzsikus találkozó
Koncert templomunkban április 19-én 17.30-kor
A NAGYHÉT RENDJE

VIRÁGVASÁRNAP (március 24.)
10h Barkaszentelés az Epreskerti Kálvárián, majd ágak és ruhák leterítése, körmenet a templomhoz, ahol ünnepi szentmise lesz énekes passióval
NAGYSZERDA (március 27.)
18h Lamentáció, Jeremiás siralmai
NAGYCSÜTÖRTÖK (március 28.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma).
18h Ünnepélyes szentmise az Utolsó vacsora emlékére.
19.30-20h Lamentáció, Jeremiás siralmai.
20-22h Csendes virrasztás.
22-23h Közös szentóra, közben gyóntatás.
NAGYPÉNTEK (március 29.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma).
14.30 Rózsafüzér
15h Keresztút Jézus kereszthalálának órájában, utána gyóntatás.
18h Főistentisztelet az Úr szenvedésének emlékére („csonkamise”). Passió, nagy egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás. Utána Lamentáció.
NAGYSZOMBAT (március 30.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma).
8-18h Szentsír látogatás.
HÚSVÉT ÉJSZAKÁJA (március 30. szombat)
19.30 Húsvéti vigília. Tűzszentelés, gyertyagyújtás, Exsultet, olvasmányok, a Dicsőség és az Allelúja visszaadása, a keresztségi fogadalom megújítása, szentmise, körmenet.
HÚSVÉT VASÁRNAPJA (március 31.)
7.30, 10, 18h Szentmisék, utána ételszentelés.
HÚSVÉTHÉTFŐ (április 1.)
10h Ünnepi szentmise.
A püspöki kar körlevele a hit- és erkölcstan oktatásról

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet fogalmazott meg a hit- és erkölcstan oktatásról. 2013. március.
Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia immár hagyományos módon az idei nagyböjtben is tartós-élelmiszergyűjtést szervez országos szinten.

Ősi hagyomány az Egyházban, hogy a nagyböjti önmegtagadások idején a krisztushívők megtakarított javaikat a szegényeknek adják. Ezt a hagyományt felelevenítve és az elmúlt években kialakult szokást folytatva az idei nagyböjtben is tartós élelmiszereket gyűjtünk rászoruló testvéreinknek.
Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 3-tól 10-ig. Adományaikat a Katolikus Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk.

Isten áldja meg segítőkész családjainkat! Hálásan köszönjük minden kedves testvér jó szándékú adományát.
Plébániai lelki nap

Március 9-én Újpalotán, a modern Salkaházi Sára templomban.
9 órakor indulunk templomunk elől és Újpalotán az este 6 órai misével zárul a lelki nap, amelyen korosztályonként előadások, beszélgetések, közös imák lesznek.
Délelőtt a házigazda, Repcsik Gyula atya tart előadást A hit éve a plébánián címmel, délután Biró Ilona Hit és ész témában.
Korosztályonként lesznek a programok óvodástól a felnőttekig.
Az előadások mellett kiscsoportos beszélgetés, keresztút csoportokban.
Az ebédhez teát főzünk, enni pedig mindenki hozzon magával. Időjárásnak megfelelően, rétegesen öltözködjünk.
A részvétel ingyenes, azonban mindenkit kérünk, hogy jelentkezzen rá a hitoktatóknál, irodában, sekrestyében, március 7-ig.
Bűnbánati est a Szent István Bazilikában

Pénteken, február 22-én, Bíboros úr vár bennünket a Bazilikába bűnbánati liturgiára, gyónásra és keresztútra, délután 5 órától. Kérésére nálunk nem lesz keresztút.
Karácsonyi hangverseny

A Tóth Aladár Zeneiskola Kórusa templomunkban

2012. december 16. vasárnap 16.00 óra

Közreműködnek:

Czabán Angelika - ének
Liget Regina - oboa
Tagányi Eszter - fagott
Németh Béla - ének, orgona

Vezényel: Ispánkiné Gede Éva

Műsor
A Csak Egyet Szociális Központ bemutatkozása

Csoda történt!

Micsoda légkör van itt! Nézem ezt a cigányfiút, a Gézát: mit csinál ez? Jár kel az emberek között itt az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség egy éve megnyílt "Csak Egyet" Szociális Központjában az Izabella utcában, az arca csupa derű, a lénye szinte fényt áraszt ahova megy. Az emberek, akikről itt gondoskodnak, a Nagy Magyar Valóság hajótöröttei: bedőlt hiteles, lakásukat vesztett édesanyák, volt állami gondozott fiatalok, kisnyugdíjasok akiknek már nem telik ebédre sem, utcára kikerült (vagy a nagy profit érdekében kitett) szellemi , lelki sérült emberek, négy- öt gyereket egyedül nevelő, az Állam által is elhagyott kismamák...
Hát közöttük mászkál a Géza, a Központ ebédlőjében, leül közéjük, ha kell, együtt társasozik velük, ha kell, Bibliacsoportot vezet, ha kell, vécét szerel. Mi van benne, miért csinálja ezt, aki pedig azelőtt maga is egy kábszeres züllés volt, egy tömény depresszió? Miért csinálja az egyetemi oktató Tamás, aki rendszeres EU–s feladatai között mégis mindig időt szakít magának, hogy lejöjjön ide teát, ennivalót osztani a társadalom megnyomorítottai közé – mi hajtja ide újra meg újra? Talán a csoda, amit ők maguk is a korábbi, hitetlen életükben átéltek: Jézus Krisztus tényleg létezik, lehet vele találkozni ma is, és ez megváltoztatta az életüket.
Az biztos: valami van itt, ebben az elfogadó szeretet-légkörben, amit a hajléktalan ember más hasonló intézményben csak ritkán tapasztal. Lehet mondani: itt van köztük az Isten. Számos megváltozott élet, bűnözők megtérése, rendeződő életvitelek, lakhatást találó családok bizonyítják ezt. De, ahogy nő a megnyomorodottak, kiúttalanok száma, úgy száll ki szépen lassan az állam a támogatásukból.
Ahhoz hogy a kismama, a jövő hónapban is ki tudja fizetni legalább a lakbérét, és ne lakoltassák ki, hogy a nyomorgó kisnyugdíjas, ki tudja váltani a gyógyszerét, vagy a rákos beteg méltó elhelyezést kapjon ledolgozott élete után, az Ön konkrét segítségére is szükség lenne!
Háromszázötven forintból már egy ebéd kifér!
(Az állami normatívából csak a reggelit tudjuk biztosítani).
Kérik, kérjük: ha tudnak segítsenek. Jöjjenek, látogassák meg az intézményt, (Bp. VI. Izabella u., Király utca sarok, a 76–os trolimegállóban), ismerkedjenek meg az itt folyó munkával.
Szívesen fogadunk önkénteseket is. Mód van egyszeres vagy rendszeres segítségre. Ezen a helyen bizonyosan célba ér az adomány, és nem a sarki kocsmában landol. Így lesz értelme az adakozásnak. Isten meg fogja fizetni, ahogy Jézus mondja: "Amit egynek tettetek e kicsinyek közül nekem tettétek".
Csak egyet 1 Csak egyet 2 Csak egyet 3

"Csak Egyet" Szociális Segítő Központ
VI. ker. Király u. 98/A
Tel.: 253-7399
www.csakegyet.hu
OTP: 11719001-20322546
Orvos muzsikusok koncertje

Holdonner-Dr.Kirst Enikő, Lukács Zsófia - ének
Orgonán közreműködik:
Tóth-Vajna Zsombor

2012. október. 28. vasárnap 19.00 óra

Rendezte:
Kósáné Kertai Daisy Sonja, az egyesület elnöke
A koncertre a belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk.

Műsor
Előadás Szent Ferenc életéről

Október 14-én, a vasárnap esti mise után Szent Ferenc életéről adnak elő darabot plébániánk színjátszói Viki néni vezetésével.
Utolsó fellépésük ebben a formában, ezért is külön szeretettel várunk mindenkit a tanulságos előadásra!Ruha akció

Karitász ruha akció lesz szeptember 26-án, szerdán 16-18 óráig, és szeptember 28-án pénteken 16-18 óráig a Székely Bertalan u. 25. alatti kápolnában.
A kapun a piros gombbal lehet bejutni. Jó minőségű ruhák között lehet válogatni minden méretben és minden korosztálynak.
Mivel a ruhatárolási lehetőségünk megszűnik, ezért ruhaadományokat a jövőben fogadni nem tudunk. A ruhaadományokat ezentúl a Szent Erzsébet Egyházmegyei Karitász Központ tudja fogadni. Címük: 1067 Hunyadi tér 3. Telefon: 351-1977.

Munkálatok

A torony hittanterem és lépcsőházában tisztasági festést végeztünk, az iroda pedig új ablakokat kapott. Utóbbi az energiatakarékossági beruházások sorába illeszkedik.
Köszönjük, hogy adományaikkal lehetővé teszik templomunk gondozását!

Ádám atya
Megújult templomunk világítása

Templomunk 2000-ben befejezett felújításakor a hajóba már nem kerültek világítótestek, csak a kapcsolójuk készült el.
Ezeket pótoltuk a 80 évvel ezelőtti tervek szerint a boltozat csúcsaiban elhelyezett fénysugárzókkal. Új, kiemelő világítást kapott a szentély is. Három darab mennyezeti mélysugárzó, 12 halogén fényszóró és korszerű iroda-megvilágítás került felszerelésre és a harang vezérlése is a sekrestyébe költözött.
A világítótestek és munkálatok 2,3 millió forintba kerültek, az Önkormányzattól kapott 2 millió forintot önerőből egészítettük ki.
Köszönjük a polgármester asszonynak és Terézváros Önkormányzatának, hogy segítségükkel szép fényben ünnepelhetünk Isten házában!
Diakónus- és papszentelés Esztergomban

Június 16-án a 10.30-kor kezdődött Szentmisében Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek papokat és diakónusokat szentelt. Köztük plébániánk kispapját, Lejtényi Emánuelt diakónussá szentelte.

Képek a szentelésrőlAquinói Szent Tamás: Adoro te devote...

Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
Kenyér- és borszínben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát,
Mert Téged szemlélve elveszti magát.

Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
De a hallás rólad hittel biztosít:
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
Igéd igazánál mi van igazabb?!

A keresztfán rejtéd Isten-voltodat,
Itt a színek rejtik emberarcodat,
De én mind a kettőt hiszem s vallhatom,
Kérve, amit kért a bűnbánó lator.

Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,
Mégis Istenemnek vallak tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
Tebenned reméljek, s téged vágyjalak.

Urunk halálára emlékeztető
Áldott Kenyér, élő s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán,
S jóízét tebenned ne veszítse szám!

Kegyes Pelikánom, Uram Jézusom!
Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá.
Világ minden bűnét meggyógyítaná.

Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat,
leljem szent fényedben boldogságomat! ÁmenPünkösdi díszben


A NAGYHÉT RENDJE

VIRÁGVASÁRNAP (IV. 1.)
10h Barkaszentelés az Epreskerti Kálvárián, majd ágak és ruhák leterítése, körmenet a templomhoz ahol ünnepi szentmise lesz énekes passióval

NAGYSZERDA (IV.4.)
18h Lamentáció, Jeremiás siralmai

NAGYCSÜTÖRTÖK (IV. 5.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma).
18h Ünnepélyes szentmise az Utolsó vacsora emlékére.
19.30-20h Lamentáció, Jeremiás siralmai.
20-23h Virrasztás, közös szentóra. Csendes virrasztás.

NAGYPÉNTEK (IV. 6.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma).
1430 Rózsafüzér
15h Keresztút Jézus kereszthalálának órájában.
18h Főistentisztelet az Úr szenvedésének emlékére („csonkamise”). Passió, nagy egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás. Utána Lamentáció.

NAGYSZOMBAT (IV. 7.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma).
8-18h Szentsír látogatás.

HÚSVÉT ÉJSZAKÁJA (IV. 7. szombat)
19.30 Húsvéti vigília. Tűzszentelés, gyertyagyújtás, Exsultet, olvasmányok, a Dicsőség és az Allelúja visszaadása, a keresztségi fogadalom megújítása, szentmise, körmenet.

HÚSVÉT VASÁRNAPJA (IV. 8.)
7.30, 10, 18h Szentmisék, utána ételszentelés.

HÚSVÉTHÉTFŐ (IV. 9.)
10h Ünnepi szentmise.
2012. március 9. és 2012. március 25.

Nagyvárosi misszió a Szent István-bazilikában

Farsang 2012. február 11.
Az urnatemető rendje

Sok gondot okoztak az egymásra és a helyre nem figyelés nyomai: fedlapot kormozó mécsesek, rothadó virágok, kiöntött víz, tarkán összeragasztott márványlapok. Ezért született meg a rendtartás, amelyet kifüggesztettünk, a honlapról letölthető, illetve a templomból kis füzetben elvihető. Tudjuk, hogy nem fog mindenkinek tetszeni, de szeretnénk egy rendezett, ízléses és másokra is tekintettel lévő urnatemetőt.

Az Urnatemető Rendje
2011
KARÁCSONYI MISEREND

December 24. szombat
15h Pásztorjáték
24h Éjféli mise

December 25. vasárnap, Karácsony
7.30, 10h és 18h ünnepi szentmisék

December 26. hétfő, Karácsony 2. napja
10h Ünnepi szentmise (egyedüli mise aznap)

December 27. kedd, Szent János apostol
18h Szentmise a templomban, majd borszentelés a Borfalvak üzletében

December 28-29. hétköznapi miserend

December 30. péntek, Szentcsalád ünnepe, Templombúcsú
7.00 szentmise (Katolikus Rádió),
18h ünnepi mise jubiláns házaspárok megáldásával.
Kérjük, hogy a jubiláns házaspárok iratkozzanak fel a sekrestyében, hogy számukra emléklapot tudjunk kiállítani.
Az énekkar Mozart Koronázási miséjét énekli.
A mise után koccintásra várunk mindenkit.
Kérjük, hogy ez alkalommal süteménnyel kedveskedjünk egymásnak.

December 31. szombat
18h Év végi hálaadás
szentmisében

Január 1. vasárnap, Karácsony nyolcada, Újév.
Szentmisék: 7.30, 10h
(bibliai vetélkedő eredményhirdetése), 18h
Családok éve

Idén a családok évét hirdette meg a püspöki kar. A szószékre helyezett Raffaelló: Szt. Család pálmával c. képét adjuk körbe: hetente egy családnál van, akik imádkoznak hazánk és egyházközségünk családjaiért. A fekete-fehér kép 52 színes mozaikkal kel életre az év folyamán, az imádkozó családtagok és imaszándékok felírása után.
Jelentkezzünk, vállaljunk belőle egy hetet! Csonka családok és egyedülállók is elvihetik a képet, ha vállalják, hogy 1-2 baráttal, szomszéddal a héten együtt imádkoznak.
Jelentkezni Tóthné Gabinál lehet.
A faliújságon olvasható, kinél van éppen a kép, mi pedig azért a családért mondhatunk imát!
Legyen a család-év a Szent Család közösségének megújulására!

Füzes Ádám, plébános

A héten a Domonkosi család imádkozik hazánk és egyházközségünk családjaiért!
Mi imádkozzunk értük!
Adventi koncert

2011. december 11. vasárnap 19 óra

Előadók:
Sárosi Dániel - orgona
Rabovay Júlia - hegedű
Vári-Kovács Emese - ének

A koncertre a belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk.

Részletek
VISITATIO CANONICA 2011. nov. 26-27.

"A lelkipásztori látogatás apostoli tevékenység, melyet a püspöknek lelki-pásztori szeretettel kell végeznie, és amely őt konkrétan is úgy jeleníti meg, mint a részegyház egységének látható elvét és alapját. A közösségek és az intézmények számára, amelyek a püspököt fogadják, a látogatás kegyelmi esemény, mely bizonyos mértékig azt az egészen különleges látogatást tükrözi, amellyel lelkünk "Legfőbb Pásztora" (1Pt 5,4) és "Őrzője" (vö. 1Pt 2,25), Jézus Krisztus, "meglátogatta és megváltotta az ő népét" (vö. Lk 1,68) ."
10h S.Em.R. Erdő Péter megkezdi a visitatio canonicát, közös szentséglátogatással, majd a templom és a plébánia hivatalos vizsgálata, ellenőrzése kezdődik.
November 27. vasárnap
10h Ünnepi bíborosi szentmise a templom 80. évfordulója és a vizitáció alkalmával, benne felnőtt keresztelés és bérmálás
November 26, szombaton reggel 7-kor lesz szentmise,
este pedig 6 órakor adventi gyertyagyújtás és ünnepélyes vesperás.
Advent további szombatjain is hasonló képen lesz: reggel 6 órakor roráte misét, este pedig vesperást tartunk.
Szintén november 26-án adventi koszorúkötés lesz reggel 9-től délután 4-ig a hittantermekben.
Hozzuk magunkkal a tavalyi koszorú alapot!
A rendezvény Terézváros Önkormányzatának támogatásával díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!
Vasárnap délelőttönként, fél 10-kor laudest, reggeli zsolozsmát imádkozunk közösen.
80 ÉVES A SZENT CSALÁD TEMPLOM

November 15. kedd a TEMPLOMSZENTELÉS évfordulója
18h ünnepi szentmise a templomban korábban szolgált és innen származó atyákkal együtt ünnepelve, majd agapé a felső hittanteremben (erre mindenkit szeretettel várunk, pogácsával, sütivel tehetségünk szerint járuljunk hozzá)
November 19. szombat
18.30 Templomunk 80 éve: történeti előadások, adalékok a plébánia történetéhez a felső hittanteremben
November 26. szombat
9-17h Adventi koszorúkötés Wertán Kinga nénivel
HALOTTAK NAPJA 2011

1. Mindenszentek ünnepén, kedden (XI. 1.) este 6 órakor lesz ünnepi szentmise. Ez után tartjuk a halottak esti áhítatot. November 2-án halottak napja, engesztelő szentmisét tartunk szeretteinkért reggel 7 órakor.
2. Halottaink számára búcsút nyerhetünk Halottak napján és e héten temetőlátogatással, szentmisével és a pápa szándékára való imádsággal.
Kérjük, hogy a méltó imádságos megemlékezés érdekében tartsuk be az urnatemető új rendjét!
3. Az urnatemető ünnepi nyitvatartása:

Október 29. szombat 8-18 óra
Október 30. vasárnap 8-18 óra
Október 31. hétfő 8-18 óra
November 1. kedd 8-18 óra
November 2. szerda 8-18 óra
Dr. Várvölgyi Csaba orgona koncertje

2011. október. 22. szombat 19 óra

Közreműködik:
Dr. Molnár Zoltán - cselló
Harsányi Lászlóné - orgona

Rendezte:
Kósáné Kertai Daisy Sonja, az egyesület elnöke

A koncertre a belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk.

Részletes program
Lemezbemutató koncert

2011. augusztus 28. 19:00

Lendvai István Gábor
és Faragó Ákos
orgonahangversenye

A belépés díjtalan!
A hangverseny után a koncert anyaga CD-n megvásárolható!

Részletes program
Peisch Ferenc atya temetése
Peisch Ferenc

A szalézi rend mély fájdalommal, de elfogadva Jóisten akaratát tudatja, hogy
Peisch Ferenc szalézi szerzetes pap életének 90. esztendejében elhunyt.
Ferenc atya hosszú évekig szolgálta a Szent Család templom híveit, sokaknak volt lelki vezetője.
Ferenc atyát június 15-én a székesfehérvári Papi Otthonban érte a halál.
Isten adja neki országában az igazak örökségét!

Temetése július 8-án 13.15-kor lesz az óbudai temetőben.
Imádkozzunk lelki üdvéért!
Kerry School of Music
Junior Orchestra
&
Kerry Chamber Choir


koncertje

2011. június 28. 19:00

Vezényel: Lucy Tanner
Karnagy: Aidan O'Carroll

Közreműködnek:
Aisling O'Carroll (szoprán szóló)
Grainne O'Carroll (trombita szóló)
A műsoron Mozart, O'Carroll, Unger, Bach, Handel, Abreau, Purcell, Bartók, Franck, Schubert művei

A BELÉPÉS INGYENES

Plakát
Anya csak egy van

1 évesen: Anya a minden.
4 évesen: Anya mindent tud.
8 évesen: Anya sok mindent tud.
12 évesen: Anya nem is igazán tud mindent.
14 évesen: Anya nem is tud semmit.
16 évesen: Anya nem is létezik.
18 évesen: Anya ódivatú.
22 évesen: Anya ért ehhez!
35 évesen: Mielőtt döntenénk, kérdezzük meg anyát.
55 évesen: Bárcsak itt lenne anya...
75 évesen: Remélem, voltam olyan jó ember mint ANYA.

Szeretettel köszöntünk minden kedves édesanyát, nagymamát:
Isten áldja meg és jutalmazza meg őket önzetlen szolgálatukért!
II. János Pál pápa boldoggá avatása május 1-jén, liturgikus emléknapja október 22-én lesz.

Fohász Boldog II. János Pál pápa közbenjárását kérve

Boldog II. János Pál pápa, add ránk áldásodat a mennynek ablakából!
Áldd meg az Egyházat, amelyet annyira szerettél, szolgáltál és vezettél.
Áldd meg a fiatalokat, akiket szenvedélyesen szerettél.
Pártfogold őket, hogy ismét bizalommal tekintsenek a jövőbe, hogy
ismét feltekintsenek az égre, és ott megtalálják a fényt,
amely megvilágítja a földi élet ösvényeit.
II. János Pál pápa! Áldd meg és védelmezd a családokat, áldj meg minden családot!
Imádkozz az egész világért, amelyet még mindig feszültségek, háborúk és igazságtalanságok sújtanak. Te küzdöttél a háború ellen, imádkozz értünk, hogy mi is fáradhatatlanul a béke munkatársai lehessünk.
Boldog II. János Pál pápa, a mennynek ablakából eszközöld ki mindnyájunknak Isten áldását. Ámen.
Opálény Mihály halálának 25. évfordulója

Május 14-én minden évben szentmisében imádkozunk és emlékezünk egykori káplánunkra. Idén lesz negyedszázada, hogy eltávozott.
A 18 órai misét Dr. Beer Miklós váci püspök atya tartja, utána képben és személyesen emlékeznek meg róla (Sillye Jenő énekel is).
Az esemény után agapéra hívjuk a vendégeket a templomkertbe, hogy tovább beszélgethessünk.
Aki teheti, enni-innivalóval járuljon hozzá az ünnephez!
Az agapét Lindmayerné Gabi szervezi, kérjük, hogy nála jelezze ki-ki mit tud hozni.
A Májusi litániák rendje

Templomunkban május hónapban a következő időpontokban lesznek a litániák:
kedden és csütörtökön az esti mise után.
Szombaton a 17 órakor kezdődő cönákulumban,
vasárnap pedig 17.30-kor, az esti mise előtt.
Gratulálunk!

Egyházközségünk elnökét, Dr. Kilián Istvánt Fraknói díjjal tüntette ki a magyar állam.
E díjat azok kapják, akik az egyháztörténet terén sokat tettek. A december 21-i átadási ünnepségen Sághy Marianne méltatta az irodalomtörténészt: "a professzor neve eggyé forrott a magyarországi barokk iskoladrámákkal: legfontosabb kutatási eredményei és publikációi e témakörben születtek. Kutatásai során eljutott Csíksomlyóra, a XVIII. századi ferences színjátszás központjába. 1980-ban a Mária-szobor talapzatának javításakor és az ebédlő falának lebontásakor rátaláltak a háború elől oda rejtett kéziratokra. Az irodalomtörténész sem elefántcsonttoronyban, hanem a mai magyar társadalomban él, annak hívő keresztény tagja. A Miskolci Egyetem tanszékvezető tanáraként és a terézvárosi Szent Család Plébánia világi elnökeként egyaránt annak a nemes célnak az érdekében tevékenykedett-tevékenykedik, hogy a tudomány mellett erkölcsi és érzelmi többletet is adjon tanítványainak, ne csak kiművelt emberfőket, hanem jóérzésű embereket is neveljen a magyar társadalom számára." (Új Ember, Bókay László)
Mi is gratulálunk neki, Isten adjon jó kedvet és egészséget a munkához!
Keresztút a családokért

Családok a családokért
2011. április 16.
délután 3 óra

Útvonal: Oktogon - Andrássy út - Hősök tere

Örök érvényű isteni törvény, a család egy férfi és egy nő házassága és az ő szeretetükből születő gyermekek közössége.
Az elmélkedéseket családok mondják el, életükből vett személyes példák által. A keresztút után a Hősök terén szabadtéri szentmise lesz. Szüksége van a világnak tanúságtevőkre!

Semmi nem visz minket Krisztushoz közelebb, mint vele együtt haladni az úton, és azokat a dolgokat tenni, amiket Ő is meg tett Atyja iránti szeretetből. A nagyböjti időben arra hív minket Isten, hogy megtisztítsuk szívünket és értelmünket, szándékainkat pedig újra felé fordítsuk. Krisztus nyilvános működését az Atya iránti engedelmesség, szeretet és az Ő akaratával való egyesülés hatotta át. A nagyböjtre legyen nekünk családoknak is ez az elhatározásunk, hogy egyszerű, de határozott cselekedeteink Jézusnak ezt az engedelmességét és szeretetét tükrözzék vissza. Mit tehetnék még ma Istenért? Milyen áldozatot hozhatok érte, ami tetszésére lesz?
HIRDETÉSEK március 20.

1. Kitettünk egy perselyt: "Nagyböjti lemondásaim mások segítésére" felirattal. A tartalmát a karitász céljaira fordítjuk.
2. Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztutat végzünk.
3. Az április 2-i lelki napra feliratozni a hitoktatóknál és az irodában lehet.
4. Jövő vasárnap (III. 27.) a délelőtti mise után bábelőadás lesz: a Szent Jobb Lator Bábcsoport: Utak a mennybe címen Szt. Mártonról és a szegény Lázárról játszik.
Az esti mise után "Békesség-óhajtás" címmel tart zenés-verses estet a Lázár-házaspár a felső hittanteremben. Mindenkit szeretettel várunk erre a lélekemelő, nagyböjti lelki-szellemi táplálékra!
5. Az MKPK körlevele:
Kedves Testvérek! A Katolikus Karitász az elmúlt évben családok ezreit segítette országszerte krízissegélyekkel és tűzifaakcióval. Ám a családok érdekében még nagyobb összefogásra van szükség.
A nagyböjtben különösen is időszerű mindannyiunk számára a segítségnyújtás, hiszen a húsvétra való lelki előkészületünket a szentmise szavai szerint így kell alakítanunk: "most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, s az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak." Ebben a szellemben kérjük a testvérek segítségét.
Ezúttal nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy szerény lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá a Katolikus Egyháznak a család évében meghirdetett akciójához. Ezzel az Egyház hagyományát elevenítjük fel, hiszen az első századok keresztényei a kenyértörésre magukkal vitték a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk.
Ezt megtehetik a jövő héten, a vasárnapi szentmisén és az azt követő hétköznapokon, március 27-április 3-ig. Adományaikat a karitász munkatársai juttatják el a rászorulókhoz.
Jézus szavai biztassanak bennünket az összefogásra és a tevékeny segítség megnyilvánulására: "Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek" (Mt 25,40).
Hálásan köszönjük minden kedves testvér jó szándékú adományát, amellyel szeretnénk elérni, hogy kevesebb legyen a könny a szegénység, a nélkülözés miatt.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Évzáró-évkezdő

2010-ben 21 keresztelő volt, 9 esküvő, 12 elsőáldozó és 64 temetés, mely számok az átlag körül mozognak. 208 testvérünk kapta meg a betegek kenetét, ebből 55-en kórházban vagy sürgős esetben.
Január végén a képviselő testület elfogadta a gazdasági beszámolót, zárszámadást és költségvetést. Néhány fontosabb adat ezzel kapcsolatban. A plébánia gazdálkodásának bevételi oldalán a Kedves Testvérek adományai állnak: közel 3 millió forint volt az egyházközségi hozzájárulás, perselyadományokból 5 millió forint folyt be, stóla-díjakból 2,5 millió, ingatlanok bérbeadásából 2 millió, urnafülkék megváltásából 1,8 millió. Személyi kiadásokra 7,5 millió forint, a templom és plébánia fenntartására 5,5 millió ment el, beruházni 2,8 millióra volt lehetőségünk. A többletet a Szent Család Alapítványból, pályázatokból és örökségből tudtuk fedezni. Az Alapítványba az 1%-os felajánlásokból 856 ezer forint folyt be. Hálásan köszönöm a Kedves Testvérek nagylelkű adományait, amelyekkel fenn tudjuk tartani plébániánkat! 1.277 ezer forintot továbbítottunk különféle célgyűjtések során (karitász, Haiti, árvíz, iszapár, katolikus iskolák, stb.), ami kétszerese a korábbi évek átlagának: öröm, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is tudunk adni a nálunk rosszabb helyzetben lévőknek!
Idén a családok évét hirdette meg a püspöki kar. A szószékre helyezett Raffaelló: Szt. Család pálmával c. képét adjuk körbe: hetente egy családnál van, akik imádkoznak hazánk és egyházközségünk családjaiért. A fekete-fehér kép 52 színes mozaikkal kel életre az év folyamán, az imádkozó családtagok és imaszándékok felírása után. Jelentkezzünk, vállaljunk belőle egy hetet! Csonka családok és egyedülállók is elvihetik a képet, ha vállalják, hogy 1-2 baráttal, szomszéddal a héten együtt imádkoznak. Jelentkezni Tóthné Gabinál lehet. A faliújságon olvasható, kinél van éppen a kép, mi pedig azért a családért mondhatunk imát!
Legyen a család-év a Szent Család közösségének megújulására!

Füzes Ádám, plébános
Batyus Családi Farsang a családok évében

Színes programokkal várjuk a Családokat!
Ízelítő a programokból: Mókás műsorok, családi/csoport címerek bemutatása, jelmezverseny, tánc, játék tombola.
Belépő: felnőtt: 300 Ft; gyerek: 200 Ft; családos: 1000 Ft.
Vásárolni az irodában lehet, ill. a hitoktatóktól.
A belépővel kérjük leadni a családi címereket - akiknek ez problémát jelent, csoportcímer is készülhet!
A helyszínen már nem árusítunk belépőjegyeket!
"Batyu" - hittan - vagy egyéb csoportvezetőnkkel, illetve a jegyvásárláskor egyeztessünk arról, milyen elemózsiát hozzunk (szendvics, üdítő, sütemény).
Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Óvoda 1064 Bp. Szondi u. 65.
Időpont: 2011. február 26. szombat 16:00-tól 22:00-ig
Bővebb információ: Major Dorina 20/775-28-62 vagy
dorina.major(a)gmail.com e-mail címen.

Plakát
2010
ÜNNEPI MISEREND

December 23. csütörtök
6h utolsó Roráte mise (este nem lesz)
December 24. péntek
15h Pásztorjáték
24h Éjféli mise
December 25. szombat, Karácsony
7.30, 10h és 18h ünnepi szentmisék
December 26. Szentcsalád vasárnapja, Templombúcsú
7.30, 10h ünnepi szentmisék, 18h jubiláns házaspárok megáldása. Az énekkar Bräuer Ferenc D-moll miséjét, Bach Jesus bleibet... motettáját és Händel Hallelujáját énekli.
December 27. hétfő, Szent János apostol
19h Borszentelés a Borfalvak üzletében
December 27-30. hétköznapi miserend
December 31. péntek
18h Év végi hálaadás szentmisében
Január 1. szombat, Karácsony nyolcada, Újév
7.30, 10h (Katolikus Rádió)
18h "Családév a Szent Családban": pontifikál Bíró László püspök úr, a püspöki kar családreferense
Január 2. vasárnap, Vízkereszt ünnepe
Vízszentelés a misék előtt, lehet szenteltvizet hazavinni.

Irodai fogadóórák
December 23., 24. és 31. nincs iroda.
ADVENT - ÚRJÖVET

Készülünk...

Lassan lesz ereje az ősznek, de egyhamar már a télben járunk. Az ősz még beérleli a nyár gyümölcseit és búcsúzik. A tél ereje pedig készül. Valami új indul meg, új világ: sok sötét, több csend, több szobában töltött idő, fűtés, családi kör, vendégség. És szombat este megkezdődik az advent, a jó illatú készülődés. Készület a Karácsonyra, de valami többre is. A találkozásra a jászolnál a kis Jézussal, Istennel, a családdal, barátokkal. De addig az advent csöndje segít, hogy rendet rakjunk magunkban, a lakásunkban, a lelkünkben, egymás között.

 • Adventi koszorút készítünk (XI. 27.), majd azon minden szombat estétől egy gyertyával több ég. Legyen a családi ima megújítója a koszorú, vegyük körül esténként.
 • Lemondás, jócselekedet, ima. Ősi eszközei a készületnek. Lemondani valami kényelmes, szórakoztató, ízletes dologról esetenként vagy egész adventre: segít visszatalálni a belső szabadsághoz. A jócselekedet - még ha apró is - megérezteti: mi is tudunk jót adni másnak, és máris nyitottabban várjuk, hogy Isten megajándékozzon bennünket. Az ima pedig elmélyíti azt a párbeszédet, ami néha felületes "odaköszönésekre" csökevényesedik rohanásunk közben.
 • Roráte misék. A virrasztás megérezteti a készületet testünkkel. Már este úgy fekszünk le, hogy másnap hajnalban, 6 órakor ott lehessünk és énekelhessük: Harmatozzatok!
 • Szentgyónás. A lelki készületben fontos, hogy ránézzünk életünkre, és ami rossz hozzátapadt, azt letegyük, megtisztuljunk a szentségi gyónás keretében.

Készüljünk együtt!

Ádám atya
Adventi gyertyagyújtás minden szombat este 3/4 6-kor (a mise előtt), egy-egy hittancsoport közreműködésével.
Roráte szentmisék

November 29-től minden hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton lesz reggel 6 órakor hajnali mise
(a 7 órai helyett). Szép adventi önmegtagadás, felajánlás, ha rendszeresen részt veszünk ezeken a hajnali virrasztásokon.

Szombati agape

Hagyományosan a szombati roráte után agapéra hívjuk a gyermekeket és felnőtteket a felső hittanterembe. Ehhez várunk vendéglátókat a három alkalomra. Jelentkezni Tóth Gabinál személyesen vagy a batler@enternet.hu címen.
Jócselekedetek, lemondások, imák gyűjtése

Gyermekeknek: adventi színezőn jelölik a jócselekedeteket. Következő hittanon megbeszélik, szalmaszálat kapnak érte. Óra végén együtt tesszük a kis Jézus jászlába. Vasárnap is lehet szalmaszálat kapni a hitoktatóktól azoknak, akik nem ide járnak hittanra, csak misére.
Felnőtteknek: a jócselekedetek, lemondások, imák napi átgondolása után tegyenek minden jóért egy-egy evőkanál lisztet egy edénybe. Ebből készül a "jóság kalács". December 26-án, Szent Család vasárnapján, az esti szentmise után ezekkel a "jóság-kalácsokkal" fogjuk megvendégelni egymást.

Jóság kalács ajánlott receptje

Hozzávalók: 1 kg liszt, 20 dkg cukor, 10 dkg margarin, csipet só, 50 g élesztő, 2 egész tojás, 2 tojássárgája, kb. fél l tej.
Az élesztőt langyos, cukros tejben felfuttatjuk. Alaposan összegyúrjuk az összetevőket, majd hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt és annyi tejet, hogy megfelelő állagú tésztát kapjunk. Az így kapott masszát 1-2 órán keresztül pihentetjük. Ezután tepsibe helyezzük, majd a tetejét megkenjük tojásfehérjével. Még a tepsiben is hagyjuk egy kicsit kelni, mielőtt megsütjük.
Angyalok csendítének...

Szeretettel hívjuk adventi szentmisénkre és karácsonyváró jótékonysági hangversenyünkre!

December 5. vasárnap 18h

Közreműködik:
a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar
az iskolanővérek erdélyi énekes missziójának kórusa

A műsorban a kora középkori többszólamúság gyöngyszemei, Gallus, Monteverdi, Kodály, Bartók, Halmos, Terényi, Szokolay, Kocsár kórusművek mellett moldvai és székelyföldi szentes énekek, népi imádságok és versek hangoznak el.
A belépés díjtalan, jótékony adományaikat erdélyi gyerekek anyanyelvi és zenei nevelésére fordítjuk.
A gyermekek megvendégeléséhez járuljunk hozzá egy-egy tálca süteménnyel.
Karitász gyűjtés 2010

A november 21-i karitász gyűjtésen 82 ezer forint gyűlt össze a középső perselyben, amelyet az Egyházmegye felé továbbítottunk.
A Szent Erzsébet kenyere kapcsán 42 ezer forint adományt adtak a hívek, amelyet az egyházközségi karitász csoportunk az erdélyi gyermekek megvendégelésére és támogatására fordít XII. 5-én.
Isten fizessen meg minden adakozónak!
Novemberben a reggeli szentmiséket elhunyt szeretteinkért ajánljuk. Neveiket a padokra kitett kis borítékokban adhatják le a Kedves Testvérek a középső perselyben. A borítékba helyezett megtisztelő adományaikból harminc mise mondatására, valamint a templom és a hittantermek fűtésére fordítjuk.
Egyházközségi zarándoklatra indulunk november 20-án. Az úti cél Zirc és Veszprém lesz. Jelentkezni az irodában lehet, a részvételi díj előreláthatólag 4000 Ft felnőtteknek, 2000 Ft gyermekeknek, a jelentkezéshez 1000 illetve 500 Ft előleg szükséges.
Bábelőadás november 14.

A Szent Család templom (VI. kerület) hittanos gyermekeiből álló
Szent Jobb Lator bábcsoportja november 14-én de. 11 órakor bábelőadást rendez az emeleti hittanteremben.
Az előadás címe: Az Isten érdekes útjai melyre minden gyermek és felnőtt érdeklődőt szeretettel várunk.

Kilián Istvánné Viki néni
Szlávik István

Megdöbbent szívvel tudatjuk, hogy október 20-án Kiskunlacházánál, amikor sóderszállító kamion hajtott a sínekre, tragikusan meghalt a mozdony vezetője,

Szlávik István

férj, családapa, egyházközségünk szeretett, tisztelt tagja.

Temetése november 9-én kedden délután 2 órakor lesz a Fiumei úti temetőben.
Gyászmisét aznap este 6 órakor mutatunk be érte templomunkban.
Lelkét imáitokba, családját szeretetetekbe ajánlom.

Ádám atya
Mindenszentek ünnepén (XI. 1.) este 6 órakor lesz ünnepi szentmise. Ezután tartjuk a halottak esti áhítatot. November 2-án halottak napja, engesztelő szentmisét tartunk szeretteinkért este 6 órakor.
Halottaink számára búcsút nyerhetünk e napokon és a héten temetőlátogatással, szentmisével és a pápa szándékára való imádsággal.
Legyünk türelemmel a vallásukat nem gyakorló kriptalátogatókkal, szép imaéletünkkel mutassunk nekik példát.
Az urnatemető látogatása

Október 30-tól november 2-ig, szombattól keddig az urnatemető
reggel 9 órától este 7 óráig látogatható.
Kérjük az új temetői rend tanulmányozását és betartását!

Az Urnatemető Rendje
Elsőáldozók

Október 24-én vasárnap a 10 órai szentmisében tizenkét gyermek lesz elsőáldozó templomunkban. Előtte, X. 17-én a családi misében keresztelkedik meg közülük Horváth Trisztán, de a többieket is bemutatjuk ünnepélyesen a közösségnek, és kérjük, hogy imádkozzanak értük és családjaikért!

Major Dorina, hitoktató

Bemutatkozásuk a hírlevelünkben!
Segítünk...

Október 10-én 112 ezer Ft gyűlt össze az iszapár károsultjainak, amelyet még hétfőn továbbítottunk a Katolikus Karitásznak. Most vasárnap is rakunk még ki perselyt e célra.

Az 1 %-al is segítünk, az MKPK köszöni, hogy idén 534 ezren rendelkeztek egyházunknak, ez az összes 59 %-a. Ebből fizetik a papok, szerzetesek TB-jét (egy pap után évi 360 ezret), amelyet különben a plébániának kellene állnia. Ebből az összegből segítik a nagyobb építkezéseket, egyházi iskolákat, stb. Köszönjük szépen az odafigyelést!

Október elején karitász ruha akció volt plébániánkon, több családnak segíthettünk.

Október 24-én országos gyűjtés lesz a missziók javára. Fontos, hogy Jézus örömhíre mindenkihez eljuthasson, de ennek technikai feltételei is vannak, ezt támogatjuk a gyűjtéssel.
Vendég a toronyban

Október 13-tól, szerda estétől újra lakott a "káplántorony". Belá Tamás kassai megyés (felvidéki) kispapot fogadtuk be erre a tanévre. A besztercebányai megyében lévő Inámból való, most lelkipásztori gyakorlaton van, amelyet Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke vezet, és a Hittudományi Karon tanul, de bekapcsolódik majd plébániánk életébe is. Isten hozta, mi meg fogadjuk szeretettel!
Segélykoncert

a vörösiszap-katasztrófa károsultjai javára
2010. október 22. 19:30 órakor
az Avilai Szt. Teréz templomban.

Plakát
Maró iszap öntött el hét települést - Segítsen a károsultakon!

A Katolikus Karitász helyi szervezetei és munkatársai a katasztrófa bekövetkezésének első percétől részt vesznek az érintett lakosság biztonságba helyezésében, a kármentesítésben. Devecseren a plébánián az otthonukat elhagyni kényszerülőknek ideiglenes szállást alakítottak ki, élelmiszercsomagokat osztanak az érintett településeken. A maró hatású, nehézfémekkel szennyezett iszap eltakarításához gumicsizmát, gumikesztyűt, vödröt, takarítóeszközöket juttatnak el a Karitász helyi munkatársai a lakossághoz.
Mód Miklós devecseri plébános bejelentette, hogy október 5-én, kedden 17 órakor szentmisét mutatnak be a katasztrófa áldozatainak lelki üdvéért. Mindenkit arra kér, hogy ebben az időpontban az ország minden részén mondjanak imát az elhunytakért és bajbajutottakért.

A vörösiszappal elöntött területeken élők segítésére
a Katolikus Karitász gyűjtést szervez, az adományokat
a Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00800007 számú bankszámlájára várják, a közlemény rovatban az ISZAPÁR megjegyzést kérjük feltüntetni.
Bérmálkozásra készülünk

Terveink szerint 2011 novemberében lesz legközelebb plébániánkon bérmálás. A gimnazista hittanos csoport mellett várom azokat a felnőtteket is, akik még nem bérmálkoztak.
A közös felkészülés az őszi Alpha kurzussal indul, majd bérmálkozási hittannal folytatódik. Jelentkezni nálam lehet.

Ádám atya
Alfa kurzus

Plébániánkon tavaly két Alpha kurzus futott, ősszel és tavasszal. 10-10 érdeklődő ismerkedett keresztény hitünkkel vagy frissült meg benne 11 estén keresztül egy baráti vacsora után előadást hallgatva, majd kiscsoportos beszélgetésben segítve egymást. Idén is indul Alpha kurzus, várunk mindenkit, aki még nem merte vagy tudta komolyabban megismerni, elmélyíteni a hitét.
Környezetünkben is ajánljuk utat kereső rokonainknak az Alphát!
Jelentkezni a plébánosnál lehet személyesen. Kérjük, imáikkal is támogassák az evangelizációt! A kurzusról ld.: www.alphakurzus.hu
1. A Mária Kora Alapítvány kiadásában megjelent Gyulai Oszkár atya szentbeszédeinek válogatása A kegyelem órájában címmel. A füzet a hátsó sajtó asztalon kapható.
2. Felnőtt hittan a héten kedden 8 órakor kezdődik, a fiatal felnőttek hittanja pedig csütörtökön este 8 órakor a plébánián.
3. A Baba-mama klub első alkalma kedden (X. 5.) délután 1/2 4-kor lesz "Az apák szerepe a családban" témával. Várjuk rá a kisgyermekes anyukákat gyermekeikkel!
4. A Karitász ruha akciót szervez október 6-án, szerdán 16 - 19 óra között, és 9-én szombaton 9 -12 óra között a Székely Bertalan u. 25. alatti kápolnában. A kapun a piros gombbal lehet bejutni ebben az időszakban.
Ruhákat lehet válogatni minden méretben és minden korosztálynak.
Ruha adományokban csak jó és tiszta ruhát adjunk!
Köszönet az adományokért

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez öszszesen 61 millió forint érkezett a templomi gyűjtésekből, amelyet az árvízzel sújtott országrésznek a Karitászon keresztül juttattak el. Isten fizessen minden adakozónak!
Szeptember 13-án, hétfőn a déli Rosa Mystica misét Erdő Péter bíboros úr tartja, mindenkit szeretettel várunk rá. Ezen a reggelen nem lesz szentmise.
Koncert július 15-én, csütörtökön 19 óra

BROMLEY YOUTH CHAMBER ORCHESTRA

Mendelssohn: H-moll vonós szinfónia no.10
Vivaldi: E-moll versenymű 4 hegedűre Op.3 no.4
1.Andante 2.Allegro assai 3.Adagio-Allegro
Claudia Fuller, Rebecca Nall, Jessica Jones, Blaize Henry - hegedű

Grieg: Népszerű dal Op.63 no.1

Finzi (Ashmore feld.) 5 bagatell klarinétra és vonósokra
1.Prelude 2.Romance 3.Carol 4. Forlana 5. Fughetta
Matthew Scott - klarinét

Brahms (Polydorou feld.) Magyar tánc no.17 f-moll

Brahms (Jones feld.) Magyar tánc no.5 g-moll

Vezényel: Jonathan Josephs
Faragó Ákos, Etlinger Anna,
Egyházi Bernadett, Németh Béla
koncertje

2010. június 20-án vasárnap a 18 órai mise után

Műsor:

 • J.S. Bach: a-moll prelúdium és fúga
  Faragó Ákos -orgona
 • J.S. Bach: Largo az a-moll concertóból
  Etlinger Anna -fuvola, Faragó Ákos -orgona
 • G. Frescobaldi: Kyrie
  Németh Béla -orgona
  közreműködik a Szent Család Templom szkólája
 • G. F. Händel: a-moll szonáta I. tétel
  Egyházi Bernadett -fuvola, Németh Béla -orgona
 • V. Lübeck: E-dúr prelúdium
  Faragó Ákos -orgona
 • J. Pachelbel: Magnificat in 6. toni
  Németh Béla -orgona
  közreműködik a Szent Család Templom szkólája
 • Liszt F. : B-A-C-H fantázia és fúga
  Faragó Ákos -orgona

A koncertre a belépés díjtalan.
HIRDETÉSEK

1. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia országos gyűjtést hirdetett az árvízkárosultak javára, június 20-ára, vasárnapra. A középső perselybe helyezett adományokat az árvízkárosultaknak továbbítjuk. Az elmúlt hetekben 132.805 Ft gyűlt össze, amelyet a Katolikus Karitásznak továbbítottunk, Isten fizessen meg minden együttérző adakozónak!
2. Ifjúsági tábort szerveznek plébániánk fiataljai 14 év feletti fiataloknak augusztus 12-15. között a Balatonnál. Részletek a hírlevélben találhatók.
3. Június esti szentmiséi után Jézus Szíve litániát imádkozunk, szombaton és vasárnap ez a mise előtt történik.
4. Június 15-től nyári irodai ügyeletet tartunk: hétfőn délelőtt, kedden és csütörtökön pedig délután lesz ügyfélfogadási idő.

Úrnapja, Krisztus testének és vérének ünnepe
2010. június 6.
HIRDETÉSEK

1. A középső perselybe helyezett adományokat továbbra is az árvízkárosultak javára továbbítjuk a Katolikus Karitászon keresztül. Az elmúlt két vasárnap adományait, 68.855 Ft-t már a héten átutaltuk - Isten fizessen meg minden nagylelkű és együtt érző testvérnek!
2. Ifjúsági tábort szerveznek plébániánk fiataljai 14 év feletti fiataloknak augusztus 12-15. között a Balatonnál. Részletek a hírlevélben találhatók.
3. Június esti szentmiséi után Jézus Szíve litániát imádkozunk, szombaton és vasárnap ez a mise előtt történik.
4. Június 15-től nyári irodai ügyeletet tartunk: hétfőn délelőtt, kedden és csütörtökön pedig délután lesz ügyfélfogadási idő.
5. A héten pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepe. E napon reggel és este is tartunk szentmisét. Ez a nap lesz a papság évének lezárása.
6. Jövő vasárnap (VI. 13.) a 10 órai szentmisén Te Deumot tartunk, hálát adva a tanév kegyelmeiért, a végén a gyermekek liliomos körmenetével és megáldásával. Ez a nap 13-a, déli mise is lesz.
AZONNALI SEGÍTSÉG A BAJBAN!

Az elmúlt napok viharos időjárása országszerte hatalmas károkat okozott. A heves esőzések miatt megáradt patakok, folyók, valamint a belvíz településeket, városokat öntött el, a szélvihar fákat, oszlopokat döntött ki, hatalmas károkat okozva családok ezreinek. A Katolikus Karitász egyházmegyei központjain keresztül van jelen a katasztrófa sújtotta területeken, ivóvízzel, élelmiszerrel, ruhaneművel segítve a rászorulóknak.

A Karitász Egri Főegyházmegyei Szervezete eddig mintegy 2,2 tonna tartós élelmiszert, 475 csomagot, 2000 palack ivóvizet osztott szét többek között Sátoraljaújhelyen, Muhiban és a következő napokban Nagycsécsen, Nyékládházán, Miskolcon és számos településen, különös tekintettel az otthonokat elhagyni kényszerült családokra.

Komoly károkat okozott az eső és az áradó víz Bodajk és Balinka lakóinak is. A Székesfehérvári Egyházmegye a pünkösdhétfői egyházmegyei nap megrendezésének költségét - 1 millió forintot - Bodajk és Balinka önkormányzatainak ajánlotta fel a bajbajutottak megsegítésére.
Az egyházmegye elkülönített számlát is nyitott az árvízkárosultak megsegítésére, amelyre "Egyházmegyei Nap" megjelöléssel várják a jószándékú hívek, magánszemélyek és intézmények adományait. Számlaszám: CIB Bank: 11101002-19821780-36000001

Nagy erőkkel dolgoznak a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus karitász szervezetei is. Több borsodi faluban is számtalan ház vált életveszélyessé vagy lakhatatlanná a rendkívüli esőzések folytán. Nagy gondot jelent az elzártság miatt föllépő élelmiszerhiány, s gyógyszernélküliség, a takarók és a tiszta víz hiánya. Hasonló probléma az elhullott állatok teteme és a szennyvíz miatt föllépő fertőzésveszély. A helyi karitász szervezetek az eddigiekben már 1,5 millió forint értékű adományt (takarók, tartós élelmiszer, ivóvíz, tisztítószerek stb.) osztottak szét a térségben.
A Hajdúdorogi Egyházmegye "Árvízkárosultaknak" megjelöléssel várja a nagylelkű adományokat a 11100702-19204886-41000007 számú számlára.

A Katolikus Karitász országos központja elkülönített számlán várja azok felajánlását, akik pénzadományukkal szeretnék segíteni a bajba került családokat.
Számlaszám: 12011148-00124534-00800007

Köszönjük a segítséget!

MKPK Sajtószolgálat
Pünkösdhétfő
Egyházmegyei Majális Máriaremetén

9 órakor kerékpárral indulunk a templom elől, visszaindulás a mise után.
Katekumenátus Konferencián vettünk részt

2010. április 19-22. között a X. Országos Katekumenátus Konferencián vettünk részt Dr. Füzes Ádám atyával.
Mi is a katekumenátus?
A katechumenatus (a gör. katechumen, 'hitújonc' szóból): a megtérő felnőttek keresztségre fölkészítő intézménye a II. század közepétől. A katekumenátus a Jézushoz való megtérés, és egyúttal Jézus Egyházába való belépés útja. A katekumen kereső ember, aki Jézus igazságát, az Ő útját és a Jézus által felkínált élet után vágyik, és megteszi a szükséges lépéseket, hogy ehhez igazítsa az értékrendjét, kapcsolatait - az egész életét. A konferencia témája: "Az első hirdetés" volt. Sok szép gondolattal tértünk haza és reméljük, hogy lesz lehetőségünk a hallottakat tettekre is váltani. A konferencia utáni gondolatainkból:

- Amikor az Egyház közösségébe kísérjük a hittel ismerkedőket, azt mindig egy kisebb közösségen keresztül tesszük. Ez lesz számukra az a hely, ahol találkozhatnak Jézus tanításával és szeretetével. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükségesnek tartom, hogy a befogadó közösség valóban szeretetben, egymás kölcsönös elfogadásában éljen. Csak így válhat alkalmassá arra, hogy Isten üzenetét mások számára is közvetíthesse. Ismeretlen az út, amely előttünk áll, s egyelőre még csak bizonytalanul próbálgatjuk az első lépéseket. Mégis reménységgel és bizalommal tekintek a jövőbe, mert hiszem, hogy ha Jézus erre a szolgálatra hív, vezetni és irányítani is fog bennünket. Ezért imádkozzunk és kérjük együtt a Szentlélek ajándékainak kiáradását!

- Már itthon, a következő napok folyamán, ahogy elgondolkodtam a konferenciáról, értettem meg igazán, hogy ez egy szabályszerű felszólítása volt Jézusnak az apostolkodásra, ahogy ezt Máté 5,14 írja (világosság, só). De ahogy az apostolok először még meglehetősen értetlenül fogadhatták ezt a felszólítást, úgy én is. Azt viszont érzem, hogy most lehetőség nyílik a közösségben tenni valamit mások hitének megerősödéséért, ami számomra újdonság, és jelenleg elsősorban ennek örülök. Az elvárásaim és reményeim pedig ennek megfelelően nagyok.

- Először voltam ilyen témájú konferencián. Korábban hallottam ugyan erről a kezdeményezésről, de közelebbről nem ismertem még. Az előadások kapcsán fokozatosan lett nyilvánvaló számomra, hogy az evangéliumot hogyan, milyen módon adja át a közösség a hitet keresők számára. A megélt hitemből fakadó öröm és tapasztalat átadásának vágya már régóta foglalkoztat, és ezen a konferencián ennek megvalósítására is válaszokat kaphattam. Nagy élmény volt számomra az összehangolt, jó hangulatú, egymás felé nyitott plébániai kis közösségünk, akikkel együtt vettem részt. Végezetül pedig mélyen bennem maradt a következő mondat: "Szeresd a hitetlent, tanulj tőle, hogy tanulhasson tőled!" - Várakozással és sok kérdéssel érkeztem a konferenciára. Leginkább arra voltam kíváncsi, hogy kiket és hogyan tudunk mi megszólítani. A feladatunk az, hogy olyan közösség legyünk, ahol - először - szavak nélkül is megérezheti a hozzánk érkező Krisztus szeretetét. Ezután már ő maga fog érdeklődni, hogy miben/Kiben van a mi erőnk. Feladatként érzem azt, amit a konferencia egyik előadója (Kató Ágota) mondott: "A nem hívő ember Bibliája: a hívő ember!"

Mindnyájan úgy érezzük, hogy ez a konferencia lelki indíttatást adott számunkra, hogy még több ember felé tudjuk közvetíteni Isten Igéjét és szeretetét.

T. Gabi, Cs. Gyuri, V. Boró, M. Dorina
Mozart: Spatzen messe

2010. május 16-án vasárnap a 18 órás szentmisén
Mozart: Spatzen messe
című műve hangzik el.

részletek
Húsvéti öröm és hálaadás

A második Húsvétot ünnepelhettem a Szent Családban. Azt már előre tudom, hogy az első év nagyon nehéz az új helyen, megismerni az embereket, munkatársakat, híveket, félreértéseket okozni és elfogadni, megoldani. Átlátni adminisztrációt, személyi és gazdasági ügyeket, lassan kilépni a kölcsönös bizalmatlanságból, ismeretségek, barátságok szálai mentén lassan bizalmasabbnak lenni a plébánián. Az első Húsvét is ennek a jegyében telt, sok izgalommal, várva a ki nem számítható nehézségeket, legyőzve a szentcsaládosok félelmét, hogy ha valami nem úgy lesz, mint eddig, akkor attól még lehet szép a Nagyhét.
A tavalyi izgalmak után mindent leírtam, majd diakónus úr és kántor úr is elmondta az észrevételeit, azokat is beledolgoztam. De nem csak ez segített ebben az évben, hanem az azóta eltelt év munkája, jó és nehéz élményei, eseményei.
Az idei Nagyhétre, Szent Háromnapra visszatekintve nagy hála van a szívemben. Hála a ministránsoknak, kicsiknek és nagyoknak, akik az egész évi szép szolgálatuk után most olyan fegyelmezetten, a héten sok-sok órát a liturgia elikészítésével, próbáival és ünneplésével töltöttek. Hálásan látom, hogy Németh Béla kántorunk is a szkólásokkal, énekkarral olyan összeszokottan, nagy figyelemmel készült és szolgált a legfontosabb héten. Hála a sekrestyésnek, Gyuszi bácsinak, a templomtakarítóknak és díszítőknek, akik mind rengeteget dolgoztak azon, hogy a templom és a felszerelések ilyen szépek, rendesek legyenek. Hálás szívvel láttam a kedves Testvéreket, ahogy türelemmel vettek részt a szertartásokon, olyan szépek voltak a vigílián az égő gyertyákkal a kezükben, jó volt beszélgetni utána a hittanokon, kit, hogyan érintettek meg az ünnepi liturgiák, milyen lelki élményt adtak.
A Feltámadott áldását kérem közösségünkre, hogy merjünk feltámadni, Jézusban megváltót, egymásban testvért látni, és hogy a feltámadás fénye világítson minden napunkban, minden kapcsolatunkban!

Füzes Ádám
plébános
Orvos muzsikusok koncertje

Dr. Borvendég János orgonakoncertje
2010. április 11. vasárnap 17 óra
Műsor:
J.S.Bach: Esz- dúr Prelúdium és Fuga BWV 552
J.S. Bach: a-moll Fantazia és Fuga BWV 561
Liszt Ferenc: B A C H Fantazia és Fuga
Rendezte:
Kósáné Kertai Daisy Sonja,
a Magyarországi Orvos Muzsikusok Egyesületének elnöke
A koncertre a belépés díjtalan.

A koncert után, 18 órakor vasárnapi szentmise van, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Nyaralási lehetőség Balatonakarattyán

A plébánia nyaralója a község csendes részén, a 71. számú főúttól keletre van. Jó negyedórás sétával több strand, köztük szabadstrand is elérhető. A vasútállomás 1,5 km-re van. A környéken több élelmiszerbolt is található.
A nyaralóban három különálló lakrész van, melyek mindegyike önálló konyhával, zuhanytálcás fürdőszobával és WC-vel rendelkezik.
A nyaralási szezon május 1-jétől szeptember 30-ig tart, maximum két hetes turnusokban. Jelentkezési lapot az irodán lehet kérni, illetve honlapunkról letölthető. A jelentkezéseket húsvétig kell leadni az irodában vagy a plébánia címére elküldeni. A Fényeshéten összesítjük és rangsoroljuk a jelentkezéseket. A tanítási szünetben az iskolás gyerekes családokat részesítjük előnyben, de az elő- és utószezonban érdemes csecsemőkkel vagy nyugdíjasoknak is jelentkezniük, akár egy-egy hosszú hétvégére.

Jelentkezési lap
2x1%

Idén is van lehetőségünk személyi jövedelemadónk 1%-t a Katolikus Egyháznak adni (ebből a katolikus iskolákat, egyházmegyei intézményeket, épület felújításokat fizetnek), valamint egy másik 1%-t civil szervezetnek adni. Templomunk Alapítványába 2009-ben 800 ezer forint 1%-os felajánlás érkezett, amelyért köszönetet mondunk. Ezt a plébánia felújítására, táborozások támogatására, fénymásolóra, stb. költöttük.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Szent Család Templom Alapítvány (elég az adószám): 18061488-1-42
2009
Koncert

November 8-án 17 órakor a Semmelweis Kamarazenekar ad koncertet templomunkban.
Az orvoszenészekből álló együttes műsora:
1. G. F. Händel: D dur Suite
Trombitán közremőködik Tompa Ákos
2. H. Purcell: G moll Chaconne
3. J. Haydn: Krisztus hét szava a kereszten:
Introductio
III. tétel: "Asszony: Íme a te fiad"
4. J. Haydn: C dúr Orgonaverseny
Közreműködik: dr Kolbe Ilona
A Semmelweis Kamarazenekart Tardy László vezényli.
A Karitász ruha akcót szervez

November 7-én és 14-én szombaton 9-14 óráig,
illetve november 11-én szerdán 15-19 óráig
a Székely Bertalan u. 25. alatti kápolnában.
A kapun a zöld gombbal lehet bejutni.
Ruhákat lehet válogatni minden méretben és minden korosztálynak.
Ruha adományokban csak jó és tiszta ruhát adjunk!
Terézvárosi búcsú

A Terézváros búcsúi programjaira vár bennünket a főplébánia:
október 15-én, csütörtökön este 1/2 7-kor Ternyák Csaba egri érsek,
18-án, vasárnap este Bábel Balázs kalocsai érsek pontifikál szentmisét.

További programok a főplébánia honlapján

A Terézvárosi Búcsúhoz kapcsolódva október 18-án, vasárnap este 7 órakor plébániánk fiataljai Isten lovagja - királyok tüköre: Szent László címmel mutatják be darabjukat Szent László királyról.
Mindenkit szeretettel várunk!
Elsőáldozás

Jövő vasárnap, október 18-án 10 órakor lesz plébániánk tizenhárom gyermekének elsőáldozása.
Imádkozzunk az Úrral találkozó gyermekekért és szüleikért!
Első szombat

Az eredetitől eltérő időpontban, most szombat este 7 órakor (október 3.) ad gospelkoncertet a Teamchor Jona svájci kórus.
Mindenkit szeretettel várunk!
Nagymarosi ifjúsági találkozó

Október 3-án, szombaton a Nagymarosi ifjúsági találkozóra együtt indulunk, találkozás a jegypénztáraknál megváltott jeggyel reggel 7.40-kor.
A kisebb gyermekek a gyermekmaroson vehetnek részt, részvételi szándékukat a hitoktatójuknál jelezzék.
Első péntek

Este is lesz szentmise, misék előtt gyóntatással. Az esti mise után 1/2 8 óráig ifjúsági taize-i szentségimádást tartunk, amely alatt gyónási lehetőség lesz.
Plébániai zarándoklat Csobánkára, szeptember 26-án

Minden korosztályt várunk.
Indulási időpontok:
Ifjúság, hittanosok, szülők, fiatal felnőttek: 8.20-as vonat Esztergom felé, találkozás 8-kor előreváltott, csak oda jeggyel a vonat végénél.
Nagyonfelnőttek: 9-kor a templom előtt. HÉV, busz, kis gyaloglás.
12h szentmise a szentkúti kápolnánál, ebéd batyuból, játék.
Plébániánk Mária Légiós Csoportja 15 éve alakult.

Erről szeptember 8-án (kedden) a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisével emlékezünk meg templomunkban, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit.
Tibor atya búcsúztatása

Györök Tibor atyát főpásztorunk augusztus elsejével elhelyezte tőlünk.
A nálunk töltött idő kegyelmeiért, munkájáért
szeptember 6-án az esti misében adunk hálát Istennek.
Mindenkit szeretettel várunk.
Lehetőség lesz Tibor atyától személyesen is elbúcsúzni.
Gyulai Oszkár atya halálának első évfordulója

Szeptember 5-én az esti szentmisére mindenkit várunk, hogy együtt imádkozzunk érte.
Az Oszkár atyáról készült képsorozatot, amelyet halálának első évfordulóján vetítettünk elérhető.
Készítője, Demeter Pál föltette a YouTube-ra, az alábbi linken található:
http://www.youtube.com/watch?v=tVaJeNZjiZ4
Két kiállítás

A Szentföld öröksége címmel egyedülálló kiállítás nyílt meg a Szépművészeti Múzeumban, mely szeptember 6-ig lesz látható.
9000 év kincsei között megtekinthetjük például a holt-tengeri tekercseket és olyan tárgyakat is, amelyek eddig még sohasem hagyták el az Izrael Múzeumot.

A II. János Pálról szóló Íme az ember kiállítás augusztus végéig még megtekinthető.
Csoportos kiállítás látogatást szervezünk.
Mindenkit szeretettel várunk. Nyugdíjasok, diákok 10 fős létszám fölött kedvezményt kapnak. Rokonok, barátok, ismerősök is jöhetnek velünk kedvezményes belépővel.
Július 11-én szombaton Böjte Csaba atya is a kiállítás vendége lesz, s feleleveníti II. János Pál pápával kapcsolatos emlékeit.
Jelentkezni - időpont megjelöléssel - a könyvtárban lehet.
Segítsen, hogy segíthessünk!

A közelmúltban szerencsétlenül járt szabolcsi falvakban az országos karitász központ segítségével és az egyházmegyei karitász vezetésével, helyi csoportok szakemberei és önkéntesei járják a falvakat, hogy a biztosítással nem rendelkező családok kárának felmérésében és enyhítésében is részt vegyenek.
Az országos Katolikus Karitász központja 3 millió forint azonnali gyorssegélyt bocsát a leginkább rászorulóknak, hogy kiszolgáltatott helyzetükben ételhez jussanak, és megkezdhessék a visszaköltözést sérült ingatlanjaikba.
Kérjük, segítsen, hogy segíthessünk!
Adományaikat a Katolikus Karitász - Caritas Hungarica országos központ elkülönített számlaszámára várják:
Raiffeisen Bank Rt. 12011148-00124534-00900004.
Paradicsomlé akció

A korábbiakhoz hasonlóan idén is lesz paradicsomlé akció. Mától kezdve jövő vasárnap (VIII. 16.) estig a könyvtárban, Fodor Adriennének lehet átadni a min. 5 literes, erős falú kannákat, a literenkénti 180 Ft-t és akinek van, a nagycsaládos igazolványokat. A következő hét közepén hozzák el a friss levet, amely még további otthoni forralást igényel.
A leadott kannákat augusztus 18-án, kedden töltik meg paradicsomlével,
és délután 3-7 óra között lehet átvenni őket a könyvtárban.
Áthelyezés

Egyházmegyénkben lelkipásztori helyezések vannak a nyáron, amelyek plébániánkat is érintik. A Főpásztor Györök Tibor atyát, káplánunkat augusztus 1-jétől a Béke térre helyezte káplánnak. Hálásan köszönjük Tibor atya egy éves szolgálatát plébániánkon, és kívánjuk, hogy az új állomáshelyén is jó pásztorként szolgálja a híveket! Plébániánk a jövőben - több más plébániával együtt - káplán nélkül működik.
Kiss Áron

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a plébániánkról származó Kiss Áron atya, - akiért régóta sokan és sokat imádkoztak közösségünkből is - csütörtökön, július 23-án türelemmel viselt, súlyos betegsége után az örökkévalóságba költözött.
Temetése a Rákoskeresztúri plébániatemplomban lesz
augusztus 14-én 11 órakor.

gyászjelentés
Ezüstmise

Július 26-án az esti misében ad hálát papságának 25 éves évfordulóján
Dr. Szederkényi Károly c. prépost, esperes-plébános,
aki 1990-1994 között plébániánk káplánja volt.
A szentmise után lehetőség lesz találkozni is az ezüstmisés Károly atyával. Ehhez kérjük, hogy aki teheti, süteménnyel, pogácsával, stb. járuljon hozzá.
Bejárati rácsos kapu

Elkészült a bejárati rácsos kapu bal oldalának felújítása. A munkára még Oszkár atya kért árajánlatot, és ősszel rendeltük meg.
A jobb szárny javításához jelenleg még hiányzik háromszázezer forint, akkor lesz kész a teljes rácsos kapu.
Guido Kamarakórus

Június 28-án az esti szentmisén énekel, majd koncertet ad a Guido Kamarakórus, mindenkit szeretettel várunk!
Gyermekek megáldása

Június 13-án Szent Antal ünnepén az esti misében lesz a gyermekek megáldása és körmenete.
Színdarab Szent Lászlóról

Június 7-én, vasárnap az esti szentmise után, 19 órakor plébániánk fiataljainak előadásában
Isten lovagja - Királyok tüköre: Szent László
címmel színdarabot láthatunk templomunkban.
Szeretettel várunk mindenkit, hívjuk el ismerőseinket is!
Karizmák ünnepe
2009. június 1.

Tizenöt évvel ezelőtt, 1994-ben zsinatot tartott az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. Ezt követően - több kezdeményezéssel együtt - indult el a pünkösdhétfői egyházmegyei majális, a Karizmák ünnepe, amelynek elsődleges célja, hogy bemutatkozhassanak az egyházmegye katolikus közösségei, és a résztvevők hallhassanak katolikus életünk aktualitásairól.
A máriaremetei parkot ezúttal több kisebb területre osztják fel a szervezők, egy-egy szakpasztorációhoz kapcsolódóan - család, ifjúság, papi és szerzetesi hivatások, misszió, karitász, iskolák, hitoktatás - mutatkoznak be a plébániai csoportok saját programokkal. Június 1-jén 10 és 14 óra között a plébániák és mozgalmak színes életével, a működő csoportokkal ismerkedhetnek meg interaktív programok keretében az érdeklődők. A templomban napközben folyamatos szentségimádás várja az imádkozni, elcsendesülni vágyókat, és lehetőség lesz szentgyónás végzésére is. A nap csúcspontja a főpásztori gondolatok és a hálaadó szentmise.
Báb előadás

Május 24-én, vasárnap a diákmise után, 10 órakor
A tékozló fiú története
kerül bemutatásra a plébánia Szent Jobb Lator bábcsoportjának előadásában a felső hittanteremben.
Szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket!
Tóth Aladár Nőikar koncertje

A Tóth Aladár Nőikar koncertje május 23-án, szombaton este lesz.
Mindenkit szeretettel várunk.

program
Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra

Május 16-án, a tavalyihoz hasonlóan az idén is részt veszünk a szkólák, énekkarok zarándoklatán, azonban nemcsak az énekeseket várjuk hanem plébániánk minden hívét.
Jelentkezni az irodában, sekrestyében, hitoktatóknál lehet május 10-ig a részvételi díj (3000 Ft) egyidejű befizetésével.
Ruhaakció

A Karitász ruha akciót szervez április 25-én szombaton 8-13-ig a Székely Bertalan u. 25. alatti kápolnában.
Ruhákat lehet válogatni minden méretben és minden korosztálynak.
Ruha adományokban csak jó és tiszta ruhát adjunk!
Dr. Lázár Norbert orgonakoncertje

Április 19. vasárnap 17 óra

Műsor:
J. PACHELBEL: Preludium és kromatikus fuga (Dór hangnemben).
A. MARCELLO: Adagio. J.S. BACH: c-moll fantázia és fuga (BWV 537).
C.J. GREY: Priére. LISZT F.: Sanctus-Benedictus (az orgonamiséből).

MAGYARORSZÁGI ORVOS MUZSIKUSOK EGYESÜLETE és a SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA közös rendezésében.
Rendezte: Kósáné Kertai Daisy Sonja, az egyesület elnöke
A koncertre a belépés díjtalan.
Gitáros keresztút

Az elmúlt évek hagyományához hűen Nagyhétfőn (április 6-án) az esti mise után gitáros keresztút lesz a templomban a Gável testvérek zenei szolgálatával.
Virágvasárnapi főmise

Április 5-én Virágvasárnappal kezdődik a Nagyhét. Virágvasárnap délelőtt a 9 és 11 órai mise helyett 10 órakor lesz ünnepélyes barkaszenteléssel szentmise, benne passió énekléssel.
Hozzunk magunkkal barkát vagy zöld ágat a szentelésre, a misére a templom kapuja előtt, a lépcsőknél gyülekezünk!
Templomtakarítás április 4-én

Közös templomtakarításra hívunk mindenkit szombat reggelre (IV. 4.).
8 órától kezdjük az ünnepi készületet.
Jelentkezni a sekrestyében lehet, név, munkaeszköz és munkanem megnevezésével.
Tridium április 2-4-ig

Plébániánk nagyböjti triduuma, "lelkigyakorlata" a héten
csütörtök-péntek-szombat este IV. 2-4. esti szentmiséin lesz,
az elmélkedéseket Dr. Diós István pápai prelátus,
a Magyar Katolikus Lexikon főszerkesztője tartja.
A misék előtt és alatt gyóntatás lesz, ami egyben a plébánia húsvéti gyónási alkalma is, éljünk vele!
Egyházközségi lelki nap és zarándoklat

Március 21-én, szombaton egyházközségi lelki napot és zarándoklatot szervezünk Márianosztrára.
Korosztályonként elmélkedés, csoportbeszélgetés, szentmise, szabadtéri keresztút lesz.
Jelentkezni a sekrestyében vagy az irodában lehet.

plakát
Bárdos Missa prima

2009. március 15-én a 18 órai szentmisén a Carmine Celebrat Kórus szolgál.
Bárdos Missa primája mellett H. SCHütz és Berchem kórusokat énkelnek.

plakát
A Carmine Celebrat Kórus honlapja
Előadás templomunkban Mindszenty József hercegprímásról

HITTEL A NEMZETÉRT ALAPÍTVÁNY
szeretettel meghívja Önt
Mindszenty József
hercegprímás
életútját bemutató ünnepi műsorára.
Időpontja: 2009. március 8. vasárnap 1/2 5 óra

plakát
Plébániai farsang

A plébánia farsangi mulatsága
február 21-én szombaton
az Apor Vilmos Óvodában.

Délután 3 órától a gyermekek farsangja, ahová a szülőket is várjuk,
fél 6-kor jelmezverseny és tombolasorsolás következik,
majd 7 órától ifjúsági és felnőtt farsang lesz.
A belépéshez jegyre és egy tálca süteményre van szükség.
Jegyek kaphatók a hitoktatóknál és Lindmayerné Gabinál.
Segítséget köszönettel fogadunk!
Betegek szentsége

Február 8-án, vasárnap a 11 órai szentmisében ünnepeljük a betegek szentségét.
A szent kenetet évente fölveheti mindenki, akinek állandó betegsége vagy idős kora ezt indokolja.
Értesítsük a környékünkön lakó érintetteket is.
Plébániánk karitász csoportja szeretné azokat is elkísérni vagy elhozni a templomba, akik egyébként egyedül nem tudnak misére menni.
Kérjük, hogy a rászorulók nevét és elérhetőségét a templomi karitász dobozba dobják be.
Tóth Aladár Leánykar koncertje

A Tóth Aladár Leánykar "karácsonyfabúcsúztató" koncertje január 31-én, szombaton este lesz. Mindenkit szeretettel várunk.

program
Monteverdi: Messa a 4 voci da cappella

2009. január 11.-én a 18 órai szentmisén a Carmine Celebrat Kórus szolgál.
Orgonál: Pétery Dóra
Vezényel: Zimányi István

A Carmine Celebrat Kórus honlapja
A Biblia Éve ünnepélyes bezárása

Január 1-jén, csütörtökön az este 6 órai hálaadó szentmisén lesz a Biblia Éve ünnepélyes bezárása. Ennek a szentmisének a keretében tartjuk a Magyar Katolikus Családegyesület, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és az Új Ember közös bibliai játékának, valamint templomunk bibliai vetélkedőjének eredményhirdetését. A mise főcelebránsa S.E.R. Bíró László tábori püspök lesz, prédikációt tart Dr. Tarjányi Béla professzor. Sillye Jenő új, bibliás CD-jének bemutatója is kapcsolódik az ünnepi eseményhez, a misén is ők zenélnek majd.
2008
Templomunk búcsúja, jubiláns házaspárok megáldása

December 28-án, vasárnap van templomunk búcsúja. Az ünnepélyes búcsúi szentmise este 6 órakor kezdődik. A szentmisében történik a családok és a jubiláns házaspárok megáldása. Kérjük, hogy a jubiláns házaspárok jelentkezzenek a sekrestyében, hogy számukra emléklapot tudjunk kiállítani. A mise után a jubiláns házasokat, rokonaikat és a képviselő testület tagjait szerény agapéra várjuk a felső hittanterembe. Kérjük, hogy ez alkalommal süteménnyel kedveskedjünk egymásnak.
Idősek karácsonyváró teadélutánja

Szombaton (XII. 20.) délután 3 órakor Idősek karácsonyváró teadélutánja lesz az alsó hittanteremben. A karitász csoport tagjai várnak minden szépkorú és fiatalabb testvérünket beszélgetni, énekelni, emlékeinket megosztva készülni az ünnepre.
Az érkezőket kérjük, hogy a tea mellé egy kis süteményt hozzanak.
December 14-én a Guido kamarakórus koncertje

Az esti mise után tarja a Guido Kamarakórus immár hagyományos Karácsonyi koncertjét.

meghívó
Elindult e-mailen a Szent Család Hírlevél

Tagja lehet minden hívünk és minden más érdeklődő. Nem fórum, tehát csak hírek érkeznek rajta a templom, a plébánia közösségei életéről, programjairól.

Feliratkozás
Filmklub

November 30-án, az esti mise után filmklub lesz, amelyen
Pio atya - A csodák embere c. film első részét vetítik.
A második rész két héttel később, XII. 14-én lesz.
Adventi koszorú készítés november 29-én, szombaton

Reggel 9-re szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket!
Hozzuk magunkkal a tavalyi koszorú alapot, ollót, csípőfogót.
A szükséges fenyőről, szalagról és gyertyáról a plébánia gondoskodik.
Az adventi koszorút először készítők koszorút is kapnak.
November 23-a Krisztus Krirály ünnepe

Az esti mise előtti litánián lehetőség van teljes búcsú nyerésére.
Az esti misén a Liszt Ferenc Kórus szolgál énekével, vezényel Farkas Mária.
Mindenszentek ünnepén szentmisék 7 és 18 órakor lesznek.
Az esti mise után tartjuk a halottak estéje áhítatot.
November 2-án halottak napja, a vasárnap ellenére is engesztelő szentmiséket tartunk szeretteinkért, a szokásos vasárnapi miserend szerint.

Mindenszentek ünnepén és halottak napján (szombaton és vasárnap) az urnatemető a reggeli misétől az esti miséig látogatható.
Kérjük, hogy a méltó imádságos megemlékezés érdekében mindenki csak a kijelölt helyeken gyújtson mécsest.

október 26-i hirdetések
Libera me Domine

Halottainkra emlékezünk
a Carmine Celebrat Kórus
egyházzenei áhitatán
dr. Füzes Ádám plébános gondolataival
2008.október 26-án 17 órakor

részletes program
Két program ajánlat október 19-ére

A gyermekek délelőtt 10 órakor a Szent Jobb Lator Bábcsoport előadásában Jónás történetét láthatják a felső hittanteremben.

A felnőtteket pedig szeretettel várjuk az esti mise után, este 7 órakor kezdődő előadásra, melynek témája
Prohászka Ottokár élete és munkássága.
Az előadást Bella Márta, a Prohászka Kutatócsoport tagja tartja.
Gyulai Oszkár

Megrendülten tudatjuk, hogy IX. 5-én, elsőpénteken, elsőszombatra virradó este visszaadta lelkét Teremtőjének

Gyulai Oszkár

ny. plébános, érseki tanácsos, é. esperes,
a Máriás Papi Mozgalom magyarországi felelőse.

Született Szentendrén, 1928. március 18., szentelték Esztergomban, 1951. június 17.
Káplán Bp.-Békásmegyeren 1951-52, Bp.-Szentimrevárosban 1952-58, Bp., Alkantarai Szent Péter templomigazgatóságon 1958-71.
Plébános Bp.-Szent Család (VI. kerület) plébánián 1971-2008.
Nyugállományba 2008. augusztus 1-től.
Érseki tanácsos 1977, esperes 1994-2000, érdemes esperes 2000.

Temetése az általa különösen is tisztelt Szűzanya engesztelő napján, IX. 13-án, szombaton délben lesz templomunkban.
A reggel 7 órai szentmisétől kezdve ravatalánál imádkozunk.
11 órától közösen imádkozzuk a rózsafüzért.

megemlékezés
gyászjelentés
képek a temetésről
Augusztus 31-én az esti mise után képviselőtestületi ülés lesz.

Imádkozzunk a képviselőtestület eredményes munkájáért!
Új káplánunk lesz: Györök Tibor

Papszentelése: Esztergom, augusztus 15., Nagyboldogasszony, 1/2 11 óra
Újmiséje: Szent Család templom, augusztus 17., vasárnap 18 óra

bemutatkozása és életrajza
képek a szentelésről
Új plébánosunk: dr. Füzes Ádám

bemutatkozása és életrajzaMegosztás:

PLÉBÁNIÁNK VEZETÉSE 2008. AUGUSZTUS 1-VEL MEGVÁLTOZIK

részletek